Nieuws

321 nieuwsberichten

Ons privacy beleid is aangepast

5 juni 2018 - De Rli heeft zijn privacybeleid aangepast aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), die op 25 mei 2018 van kracht werd. In het kort een paar belangrijke aanpassingen De Rli verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten ...

Werkprogramma 2018-2019 aangeboden aan de Tweede Kamer

4 juni 2018 - Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) heeft het Rli-werkprogramma voor de periode 2018-2019 op 25 mei 2018 mede namens de bewindslieden van BZK, EZK en LNV en de staatssecretaris van IenW aangeboden aan de Tweede Kamer. Het werkprogramma is later dan gebruike ...

Symposium naar aanleiding van advies ‘Van B naar Anders’ – 30 mei 2018

23 mei 2018 - Op 30 mei 2018 organiseert de Rli het symposium over zijn advies ‘Van B naar Anders: investeren in mobiliteit voor de toekomst’. Tijdens de bijeenkomst zal het advies worden toegelicht en een aantal sprekers zal om de discussie in te leiden, vanuit een ei ...

Advies ‘Van B naar Anders: Investeren in mobiliteit voor de toekomst’

23 mei 2018 - Voortdurend investeren in capaciteitsuitbreiding van het rijkswegennet en het spoor is niet langer dé oplossing voor het bereikbaar houden van Nederland. De investeringsstrategie moet meer aansluiten bij de technologische veranderingen van de vervoersmoge ...

Rli start met advies over verduurzaming economie

22 mei 2018 - De Rli is op eigen initiatief een adviestraject gestart over de verduurzaming van de Nederlandse economie, met de energie-intensieve industrie als casus. Centrale adviesvraag is wat de rol van de rijksoverheid is bij de transitie naar een duurzame economi ...

Jaarverslag 2017

22 mei 2018 - Het jaarverslag van de Rli staat nu on line en geeft een compact beeld van de publicaties in 2017, de doorwerking van de adviezen en de jubileum jaarconferentie van de samenwerkende Europese adviesraden op het gebied van de duurzame leefomgeving. In 2017 ...

Aankondiging advies ‘Van B Naar Anders’- 23 mei 2018

1 mei 2018 - Op 23 mei 2018 brengt de raad zijn advies uit ‘Van B naar Anders: investeren in mobiliteit voor de toekomst’. De raad stelt in zijn advies dat investeringen in mobiliteit meer moeten aansluiten bij de technologische veranderingen in vervoersmogelijkheden, ...

De raad start met een advies over CO2-arme warmte in de gebouwde omgeving

1 mei 2018 - De Rli bereidt een advies voor over de transitie naar een CO2-arme warmtevoorziening in de gebouwde omgeving. De centrale vraag luidt: Welke maatregelen moet de overheid treffen om te zorgen dat alle partijen zich kunnen en willen inzetten voor een voortv ...

André van der Zande wordt nieuw lid van de Rli

26 april 2018 - Prof. dr. A.N. (André) van der Zande wordt lid van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voordracht van minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. De benoeming geldt voor de peri ...

Advies ‘De stad als gezonde habitat: gezondheidswinst door omgevingsbeleid’

18 april 2018 - Op 18 april 2018 heeft de Rli zijn advies ‘De stad als gezonde habitat: gezondheidswinst door omgevingsbeleid’ aangeboden aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In het advies stelt de raad dat het leven in de stad een stuk g ...

Pagina's