Privacybeleid Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (website Rli)

De Rli gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

De Rli gebruikt uw persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Welke soorten gegevens worden verzameld en voor welk doel?

 • De Rli verwerkt uw persoonsgegevens om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Bijvoorbeeld voor het verwerken van reacties op de content Rli website, en anderszins vragen over onze activiteiten, publicaties en organisatie.
 • Naam en adresgegevens van externe expertise die wordt geraadpleegd ten behoeve van de totstandkoming van Rli adviezen (bv. via gesprekken, expertmeetings). Persoonsgegevens worden bewaard met als doel om inzicht te geven in de werkwijze van de Rli en om te voldoen aan onze verantwoordingsplicht (i.c. bewijsvoering) als strategische adviesraad. Elke persoon die wordt geraadpleegd wordt per mail geïnformeerd dat zijn/haar gegevens worden bewaard in een naamlijst/bestand die mogelijk ook achterin een Rli publicatie (zowel digitaal als in boekvorm) wordt opgenomen. Hij/zij kan hiertegen bezwaar maken en wordt voor meer informatie over zijn/haar rechten doorverwezen naar de privacyverklaring op de website van Rli.
 • Naam en emailgegevens op deelnemerslijsten van presentatie en/of publieksbijeenkomsten van Rli adviezen. Personen hebben deze gegevens zelf achtergelaten met als doel het kunnen deelnemen aan een Rli publieksbijeenkomst (fysiek/digitaal) en daarover geinformeerd te worden. De Rli gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die worden achtergelaten om deel te kunnen nemen aan een Rli (online/fysieke) bijeenkomst. Persoongegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en worden verwijderd nadat de bijeenkomst heeft plaatsgevonden.
 • Naam en emailgegevens voor de verzending van onze nieuwsbrief. Personen hebben deze gegevens zelf achtergelaten met als doel het ontvangen van de Rli nieuwsbrief. Zij hebben voor het verwerken van hun gegevens aan de Rli toestemming verleend maar kunnen zich ten alle tijden afmelden voor onze nieuwsbrief (zie vermelding onderaan de nieuwsbrief). Voor verzending van de nieuwsbrief maakt de Rli gebruik van een externe dienstverlener: Mailchimp. Het bedrijf is gevestigd in de Verenigde Staten. Dit betekent dat persoonsgegevens worden doorgegeven naar een land buiten de EU. Met Mailchimp is een verwerkersovereenkomst afgesloten. Dit bedrijf is gecertificeerd met het EU-US Privacy Shield. Op basis daarvan is het toegestaan persoonsgegevens met ze te delen.
  Mailchimp maakt gebruik van tracking technologieën. Dit houdt in dat ze persoonsgegevens kunnen verzamelen van de abonnees van de nieuwsbrief. Klik hier voor meer informatie over het cookie statement van Mailchimp

Bewaren van persoonsgegevens

 • Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die u zelf actief heeft achtergelaten. Dat betekent dat als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult om een vraag te stellen of om een publicatie te bestellen, deze gegevens niet worden gebruikt om u ook andere informatie toe te zenden, tenzij dat is aangegeven.
 • De gegevens die u achterlaat om deel te kunnen nemen aan een Rli (fysieke/online) publieksbijeenkomst worden verwijderd nadat de bijeenkomst heeft plaatsgevonden.
 • De gegevens die u achterlaat voor de ontvangst van de Rli nieuwsbrief worden verwijderd als u zich heeft uitgeschreven voor de nieuwsbrief.
 • De persoonsgegevens die worden verzameld/verwerkt ten behoeve van de totstandkoming van adviezen worden opgenomen achterin onze Rli adviezen (zowel digitaal als in boekvorm) en uiteindelijk bewaard in het archief (bedrijfsarchiefsysteem HPRM/Nationaal Archief). De bewaartermijn is tot stand gekomen op grond van de "Selectielijst van I&W voor de waardering en selectie van archiefbescheiden" die is vastgesteld op grond van de Archiefwet. Het doel daarvan is om te laten zien hoe de Rli te werk gaat bij het maken van adviezen en als bewijsvoering welke mensen een inhoudelijke bijdrage aan het advies hebben geleverd.

Verwerken van persoonsgegevens

De Rli verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De Rli verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten (bv. verzenden van publicaties, nieuwsbrief) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Rli blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Rli en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@rli.nl. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.

U kunt ook contact opnemen met de plv. Functionaris Gegevensbescherming (FG) van het ministerie van I&W (fg@minienm.nl)

Wij wijzen u er op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon. De persoonsgegevens die wij verwerken:

Via het contactformulier op de website

 • Naam (voor- en achternaam)
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in het bericht dat u ons stuurt

Via de post en telefonisch

 • Naam (Voor- en achternaam)
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie en telefonisch.

Cookies

Op deze site gebruiken we functionele cookies en trackingcookies. De tracking cookies die we gebruiken voldoen aan de regels zoals gesteld door de GDPR. De tracking cookies worden alleen met toestemming geplaatst en toestemming hiervoor kan op ieder moment worden ingetrokken.

Voor verzending van de nieuwsbrief maakt de Rli gebruik van de webdienst Mailchimp. Mailchimp maakt gebruik van tracking technologieën. Dit houdt in dat ze persoonsgegevens kunnen verzamelen van de abonnees van de nieuwsbrief. Klik hier voor meer informatie over cookie statement van Mailchimp.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Op 25 mei 2018 vervangt de AVG de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Lees hier meer over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)[pdf, 1,1Mb]