Over de raad

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het strategische adviescollege voor regering en parlement op het brede domein van de fysieke leefomgeving.

De raad is onafhankelijk en adviseert gevraagd en ongevraagd over hoofdlijnen van beleid inzake de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving en infrastructuur. De Rli werkt op de (fysieke) beleidsterreinen van de ministeries van IenW, EZK, LNV en BZK. Velden waarover de raad adviseert zijn:

 • wonen
 • ruimtelijke ordening
 • milieu
 • klimaat
 • water
 • landbouw
 • natuur
 • voedsel (kwaliteit)
 • verkeer en vervoer
 • ruimtelijk-economische ontwikkeling
 • energie-infrastructuur
 • externe veiligheid

Met een integrale benadering en advisering op strategisch niveau wil de raad bijdragen aan de verdieping en verbreding van het politiek en maatschappelijk debat en aan de kwaliteit van de besluitvorming.

De raad is in februari 2012 ingesteld (Kaderwet adviescolleges, Wet Rli).

luchtfoto van stad, landelijkgebied en water

Evaluatie eerste zittingsperiode Rli

De Kaderwet adviescolleges geeft aan dat de Rli elke vier jaar een evaluatie moet uitvoeren. Op 1 augustus 2016 eindigt de eerste zittingstermijn (2012-2016) van de raad. Het bureau Berenschot heeft over deze eerste termijn de evaluatie uitgevoerd. De raad zal de aanbevelingen uit deze evaluatie als input gaan gebruiken voor de start van de nieuwe raadsperiode. Lees meer informatie over de evaluatie Continu positioneren