Kabinetsreactie op advies ‘Geef richting, maak ruimte!’

Op 24 maart 2023 stuurde minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening de kabinetsreactie op het advies ‘Geef richting, maak ruimte!’ naar de Tweede Kamer. De kabinetsreactie bevat tevens een reactie op de Monitor van de Nationale Omgevingsvisie 2022 (Monitor NOVI) van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Vanwege de onderlinge samenhang reageert het kabinet in één brief op beide publicaties. 

Cover advies Geef richting, maak ruimte!

Het kabinet heeft veel waardering voor beide publicaties. Zowel het advies van de Rli als het rapport van PBL constateren dat er een noodzaak is tot integrale sturing op de leefomgeving en schrijven over hoe een sterkere (ruimtelijke) samenhang bereikt kan worden en tegelijk zowel ruimtelijke beleidsdoelen als sectordoelen dichterbij gebracht kunnen worden. Beide publicaties houden de vinger aan de pols in het ruimtelijk beleid.

De minister schrijft dat veel van de aanbevelingen van de Rli zijn overgenomen in de ruimtelijke ordeningsbrief (mei 2022) en uitgewerkt in onder meer brieven over de programma’s NOVEX en Mooi Nederland, het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG), Water en bodem sturend, en het provinciaal startpakket fysieke leefomgeving. In de kabinetsreactie koppelt het kabinet het aangekondigde beleid uit deze brieven aan de aanbevelingen uit het advies van de Rli en de bevindingen van PBL.

Het kabinet onderschrijft het belang van een sterkere inhoudelijke sturing van het Rijk op het nationale leefomgevingsbeleid. Dit wordt onder meer versterkt in de nieuwe Nota Ruimte (aanscherping van de NOVI, voorzien in 2024). Bovendien wordt dit - waar mogelijk - zodanig geformuleerd dat monitoring mogelijk is. De door de Rli bepleite sterkere regierol van het Rijk is opgenomen in het coalitieakkoord en belegd bij de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO).

Lees de kabinetsreactie op 'Monitor NOVI' en advies 'Geef richting, maak ruimte!'

Lees meer over het advies 'Geef richting, maak ruimte!'

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Lianne van Duinen, projectleider, lianne.vanduinen@rli.nl  tel. 06 1536 9330.