Nieuws

32 nieuwsberichten

Omgevingswet: kans voor kwaliteit

4 November 2011 - In het briefadvies 'Omgevingswet: kans voor kwaliteit' adviseren de raden over de nieuwe Omgevingswet die de minister Schultz van Haegen (IenM) wil gaan opstellen. Deze wet moet alle wetten en regels die relevant zijn voor de fysieke leefomgeving integreren tot één wet, die in 2014 van kracht moet worden. De raden zijn in een vroeg stadium gevraagd te adviseren over het systeem van de wet, de…

Beeldverslag advies over versnelling energietransitie ‘Remmen los’

3 November 2011 - Het beeldverslag van de presentatie van het advies over energietransitie  'Remmen los’ staat nu op www.rli.nl. In het advies pleiten de raden voor een versnelling van de transitie naar een duurzame energiehuishouding.

Advies over versnelling van de transitie naar een duurzame energiehuishouding

19 October 2011 - Het advies 'Remmen los, versnelling van de transitie naar een duurzame energiehuishouding in Nederland’, is op 19 oktober 2011 aangeboden aan minister Verhagen (EL&I) en staatssecretaris Atsma (IenM). Bij een duurzame samenleving hoort een duurzame energiehuishouding met efficiënt energiegebruik op basis van hernieuwbare energiebronnen. In de laatste twee decennia verliep de transitie naar…

Werkprogramma 2012-2013

18 October 2011 - Het Werkprogramma 2012-2013 van de raden biedt ruimte voor ongeveer tien adviesthema’s. Zeven adviezen zijn geprogrammeerd (waaronder één briefadvies) en de organisatie van een internationaal congres. De dynamiek in het beleid (Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, topsectorenbeleid, woonvisie) kan reeds op korte termijn leiden tot nieuwe adviesvragen. Daarom is er voor gekozen om ruimte in…

Een zee van mogelijkheden

28 September 2011 - Het advies 'Een zee van mogelijkheden' is op 28 september 2011 aangeboden aan staatssecretaris Atsma (IenM). De Noordzee is van grote maatschappelijke betekenis voor Nederland. De mogelijkheden die de Noordzee biedt worden onvoldoende benut. Dat kan en moet beter. De maatschappelijke betekenis kan versterkt worden wanneer de Rijksoverheid duurzame ontwikkeling van de Noordzee meer prioriteit…

Aankondiging advies over duurzame energietransitie

27 September 2011 - In oktober brengen de raden een advies uit over duurzame energietransitie. Dit advies richt zich op de vraag hoe de transitie naar een duurzame energiehuishouding in 2050 intelligent versneld kan worden om economische kansen te benutten en risco’s te vermijden en internationale klimaatafspraken te kunnen halen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met, erik.schmieman@…

Reactie ministerie BZK op advies ’Open deuren dichte deuren’

27 September 2011 - In zijn reactie op 'Open deuren, dichte deuren' gaat minister Donner (BZK) in op de analyse van de RLI en de genoemde beleidsaanbevelingen uit het advies over middeninkomens op de woningmarkt.

Verslag aanbieding studie ‘Over belangen, beleid en burgers'

27 September 2011 - Het verslag van het minisymposium (pdf, 500 Kb) in mei 2011 over de studie 'Over belangen, beleid en burgers' is beschikbaar op de website. De Raad voor Verkeer en Waterstaat heeft, als afronding van zijn raadsperiode, tijdens een minisymposium de studie aangeboden aan minister Schultz van Haegen (IenM).

Een zee van mogelijkheden

26 September 2011 - Op 28 september 2011 bieden de raden het advies ‘Een zee van mogelijkheden: het versterken van de maatschappelijke betekenis van de Noordzee’ aan Joop Atsma, staatssecretaris I&M, aan. Het advies richt zich op een duurzaam gebruik van de Noordzee. De raden gaan in op de vraag hoe een consistent beleidsmatig kader ontwikkeld kan worden voor de verschillende functies en ruimteclaims van de…

Tijd voor waterveiligheid

16 September 2011 - Het advies 'Tijd voor waterveiligheid' is op 15 september 2011 gepresenteerd. De raden pleiten voor het verleggen van de focus van hoogwaterbescherming naar een risicobenadering: voorkomen van overstromingen, beheersen van de gevolgen en voorbereid zijn op noodhulp en herstel.