Werkprogramma 2012-2013

Het Werkprogramma 2012-2013 van de raden biedt ruimte voor ongeveer tien adviesthema’s. Zeven adviezen zijn geprogrammeerd (waaronder één briefadvies) en de organisatie van een internationaal congres. De dynamiek in het beleid (Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, topsectorenbeleid, woonvisie) kan reeds op korte termijn leiden tot nieuwe adviesvragen. Daarom is er voor gekozen om ruimte in het programma te houden. In het najaar van 2011 wordt in gesprek gegaan met de ministers en staatssecretarissen van Infrastructuur en Milieu (IenM) , Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) over de verdere invulling van het programma.

foto Nesciobrug

Adviesonderwerpen zijn:

  1. Toekomst van de stad
  2. Leefomgeving zonder groei
  3. De groene ruimte (Natuur en landschap)
  4. De logistieke kracht van Nederland
  5. Congres over duurzame mobiliteit
  6. Fundamentele herziening omgevingsrecht
  7. Duurzame leefstijlen
  8. Zoetwatergebruik (briefadvies)

Lees het werkprogramma 2012 - 2013