Omgevingswet: kans voor kwaliteit

In het briefadvies 'Omgevingswet: kans voor kwaliteit' adviseren de raden over de nieuwe Omgevingswet die de minister Schultz van Haegen (IenM) wil gaan opstellen. Deze wet moet alle wetten en regels die relevant zijn voor de fysieke leefomgeving integreren tot één wet, die in 2014 van kracht moet worden. De raden zijn in een vroeg stadium gevraagd te adviseren over het systeem van de wet, de uitgangspunten en de vormgeving ervan. De raden geven daartoe een aantal algemene aanbevelingen en ‘meedenksuggesties’. Op 4 november 2011 hebben de raden het advies aangeboden aan de minister.

foto verbouwing station Rotterdam Centraal

De raden ondersteunen het plan van de minister om de Elverding-aanpak, ooit bedoeld voor een betere en snellere besluitvorming over infrastructuur, te verbreden naar het fysieke leefmilieu. De raden pleiten daarbij wel voor maatwerk, met niet alleen aandacht voor grote projecten, maar juist ook voor de bulk van veelal kleinere projecten die bij gemeenten aan de orde zijn. Voor grote projecten zou een model uitgewerkt kunnen worden, waarin het bestuur de vrijheid krijgt verschillende fasen te integreren in één besluit en ook kan kiezen in welke fase beroep tegen een besluit wordt opengesteld (‘harmonica-model’). Voor middelgrote projecten wordt een lichter proces bepleit: een ‘Elverding-light’ procedure. Voor kleinere projecten geven de raden handreikingen gericht op een routinematige en snelle afhandeling bij gemeenten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met lianne.vanduinen@rli.nl, projectleider.

Lees het persbericht 'Natuur en Elverding-aanpak in nieuwe Omgevingswet'