Pers

195 persberichten

Rijk en regio moeten krachten bundelen in Europa

Rli 21 September 2015 - Europees leefomgevingsbeleid werkt door tot in de regio. In de regio worden Europese regels vertaald in concrete plannen die de burger raken. Europees beleid heeft bijgedragen aan een gezondere en veiligere leefomgeving, maar de Europese regels geven nog te vaak spanningen in de uitvoering. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) vindt het nodig dat het Rijk en de decentrale…

Woningmarkt moet verder hervormd

Rli 25 June 2015 - De woningmarkt vertoont tekenen van herstel, maar veel mensen slagen er niet in om een woning te vinden die bij hen past. Verdere hervorming van de woningmarkt en het woonbeleid is daarvoor noodzakelijk. Dit concludeert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn advies ‘Wonen in verandering’, dat op 25 juni 2015 is aangeboden aan minister Blok voor Wonen en Rijksdienst.

Nederland creëert kansen met circulaire agenda

Rli 18 June 2015 - Nederland kan profiteren van het slimmer omgaan met grondstoffen. Om dit bereiken is een kabinetsbrede circulaire agenda nodig. Dit stelt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur in zijn advies ‘Circulaire economie: van wens naar uitvoering’ dat vandaag is aangeboden aan minister Kamp van Economische Zaken en staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu. Een kabinetsbrede aanpak…

Energieadvies 2050: Kansrijke routes naar een volledig duurzame energievoorziening

Rli 9 March 2015 - Rli start open consultatie rond adviesaanvraag over energievoorziening op lange termijn Hoe komen we tot een volledig duurzame energievoorziening in 2050? Naar aanleiding van deze vraag van het ministerie van Economische Zaken is de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) een verkenning gestart die na de zomer uitmondt in een advies aan minister Kamp. De meest kansrijke routes worden…

Technologie vraagt andere rol overheid

22 January 2015 - Technologische innovaties volgen elkaar steeds sneller op en ze zijn bovendien steeds meer met elkaar verweven. Technologie komt steeds dichter bij ons, zelfs in ons lichaam. Innovaties hebben grote invloed op onze manier van leven en op sociale en morele waarden zoals privacy en transparantie. Dit concludeert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn publicatie ‘Verkenning…

Afstoot rijksgebouwen: zorgvuldigheid geboden

Rli 15 December 2014 - Nederland kampt sinds de vastgoedcrisis met grote leegstand van kantoren en ander vastgoed. De komende vijf jaar stoot ook de rijksoverheid miljoenen vierkante meters gebouwd vastgoed af, van kantoren tot gevangenissen en kazernes. Dat is een complexe opgave, die bovendien potentieel marktverstorend is. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) adviseert het kabinet daarbij zorgvuldig…

Maak rekennormen minder bepalend in het risicobeleid

Rli 26 June 2014 - Maak rekennormen in het veiligheidsbeleid minder bepalend, en doe meer recht aan de afzonderlijke beschrijving van de kansen en de gevolgen die spelen bij risico’s. In de samenleving is er regelmatig discussie over risico’s en veiligheid. Dit speelt op nationaal en op lokaal niveau en op een groot aantal terreinen, van waterveiligheid tot luchtkwaliteit en van vervoer van gevaarlijke stoffen tot…

Bedrijven kunnen zelf zorgen voor zekerheidsstelling milieuschade

Rli 4 June 2014 - Bedrijven zijn aansprakelijk voor hun milieurisico’s. Toch draait de samenleving met regelmaat op voor niet-verhaalbare milieuschade. Regering en parlement overwegen daarom de invoering van een wettelijke zekerheidstelling voor milieuschade. Indien hiertoe wordt besloten adviseert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur om bedrijven zelf te laten kiezen hoe zij aan deze plicht voldoen.

Gemeenten hebben veel minder geld voor openbare ruimte

Rli 23 April 2014 - Jarenlang hebben gemeenten verdiend aan stads- en dorpsuitbreidingen, door de waardestijgingen van grond en vastgoed. De winst werd onder meer gebruikt voor investeringen in de openbare ruimte, zoals extra fietspaden, rozenperkjes en het openhouden van het zwembad. Die tijd keert niet terug, aldus de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur. Ook na de crisis zal het grondbeleid minder…

Steden dreigen verdienvermogen te verliezen

Rli 23 April 2014 - Steden worden steeds belangrijker in de mondiale economie. Met overwegend middelgrote steden beschikt Nederland over onvoldoende agglomeratiekracht om goed mee te kunnen doen in de internationale concurrentie. Nederlandse steden zijn - in termen van massa en dichtheid - een maatje te klein. In het advies 'De toekomst van de stad' dat op 23 april 2014 is overhandigd aan minister Blok, stelt…