Pers

195 persberichten

Overheid moet sturen op meer dan economische groei

Rli 9 July 2024 - Burgers meten hun welvaart af aan meer dan hun materiële welzijn. Het gaat hen ook om factoren als gezondheid, veiligheid, de kwaliteit van hun woon- en leefomgeving of de kwaliteit van het onderwijs. Dat geheel van factoren noemen we brede welvaart. Als door de overheid op brede welvaart wordt gestuurd, dan zal dat leiden tot voor burgers beter beleid. Dit lukt echter alleen als bij het maken…

Help huiseigenaren en huurders bij funderingsschade

Rli 29 February 2024 - Veel gebouwen in Nederland zijn gebouwd op instabiele bodem. Daarom krijgen naar verwachting meer dan vierhonderd duizend panden in Nederland funderingsschade. Veel mensen komen daardoor in grote problemen: zij voelen zich onveilig in hun huis of hebben geldzorgen. Als de overheid niet helpt om het probleem op te lossen, lopen de maatschappelijke kosten op den duur op tot ruim 50…

Adviesraad roept kabinet op: geef meer aandacht aan de uitvoering van het leefomgevingsbeleid

Rli 19 December 2023 - De uitvoering van het beleid voor de leefomgeving loopt achter. Daardoor worden urgente problemen niet opgelost. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) roept het kabinet daarom op om de beleidsontwikkeling en de uitvoeringspraktijk veel beter met elkaar in balans te brengen. Dat doet de Rli in zijn advies ‘De uitvoering aan zet’, dat op 19 december is gepubliceerd.

Adviesraad: stop de wegwerpmaatschappij

Rli 1 December 2023 - Steeds meer producten belanden al na korte tijd bij het vuilnis. Het zo veel mogelijk willen produceren en verkopen van bijvoorbeeld kleding, meubels en elektronica leidt tot een lage kwaliteit en een korte levensduur. Dat gaat ten koste van arbeidsomstandigheden, klimaat en milieu. Als we onze economie willen verduurzamen, moet dit worden gestopt. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (…

Overheid moet verduurzaming bedrijventerreinen ondersteunen

Rli 31 October 2023 - Het Rijk moet doelen stellen voor de duurzaamheid van bedrijventerreinen. Georganiseerde samenwerking tussen bedrijven is cruciaal om deze doelen gezamenlijk te realiseren. Het Rijk moet dit stimuleren en uiteindelijk wettelijk verplichten. Eén en ander is ook in het belang van de bedrijven zelf. Dit stelt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn advies ‘Samen werken: kiezen…

Extra maatregelen noodzakelijk voor goede waterkwaliteit

Rli 11 May 2023 - De kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater in Nederland is onvoldoende. Bovendien wordt niet voldaan aan nationale en internationale voorschriften. Zo stelt de Europese Kaderrichtlijn Water normen voor 2027. Maar dat is vrijwel zeker niet meer haalbaar. Dat is schadelijk voor mens en natuur. Ook kunnen juridische procedures economische activiteiten belemmeren als niet aan de normen wordt…

Rli, RVS en ROB adviseren kabinet: Andere aanpak regionaal beleid nodig

Rli 27 March 2023 - De regionale verschillen in brede welvaart in Nederland zijn groot en ze nemen toe. Het beleid van het kabinet moet zich richten op het tegengaan van onwenselijke verschillen, het compenseren van achterstanden alleen is onvoldoende. Er moet overal in Nederland worden geïnvesteerd in regionale ontwikkeling op de lange termijn. Het kabinet moet bij beleidskeuzes niet alleen nadruk leggen op het…

Nederland heeft veel meer duurzame financiering nodig

Rli 22 December 2022 - Op dit moment wordt in Nederland nog veel te weinig duurzaam geïnvesteerd. De financiële sector moet versneld in beweging komen om dit te veranderen, en de overheid moet zorgen dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. Dit stelt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn advies ‘Financiering in transitie: naar een actieve rol van de financiële sector in een duurzame economie’ dat op 22…

Energietransitie vergt zorgvuldig besluit over kerncentrales

7 September 2022 - De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) verwacht dat de komende jaren in politiek en samenleving debat zal plaatsvinden over de inrichting van het energiesysteem van de toekomst en de mogelijke rol van kernenergie daarin. Besluiten hierover moeten zorgvuldig worden genomen en toekomstbestendig zijn, anders komt het halen van de klimaatdoelen voor 2050 in gevaar. In zijn advies ‘…

Oplossen wooncrisis vereist meer actie van woningcorporaties en gemeenten

Rli 16 June 2022 - De komende jaren is een aanzienlijke uitbreiding van het aantal sociale huurwoningen nodig. Daarom moet de rijksoverheid veel sterker sturen op de prestaties van woningcorporaties en gemeenten. In het advies ‘Onderdak bieden: sturen op prestaties van woningcorporaties’, dat vandaag is aangeboden aan de minister voor Volkshuisvesting Hugo de Jonge, adviseert de Raad voor de leefomgeving en…