Pers

195 persberichten

Raad voor de leefomgeving en infrastructuur: Milieubeleid kan effectiever

Rli 5 March 2014 - 5 maart 2014 - Het kabinet kan zijn milieudoelstellingen op een effectievere manier bereiken door meer rekening te houden met hoe mensen zich gedragen. Door bij de ontwikkeling van het milieubeleid beter gebruik te maken van de beschikbare kennis over gedrag en de motieven die tot dat gedrag leiden, wordt milieubeleid beter. Dit constateert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in…

Langer zelfstandig wonen gaat niet vanzelf

Rli 23 January 2014 - Goede samenwerking tussen zorg- en welzijnsorganisaties en woningcorporaties stelt mensen met een zorgvraag in staat om regie over hun eigen leven te houden. De samenwerking in de domeinen wonen, zorg en welzijn staat echter onder druk. Dit stelt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn advies ‘Langer zelfstandig, een gedeelde opgave van wonen, zorg en welzijn’ over de…

Europees landbouwgeld gericht inzetten voor innovatie boerenbedrijf

Rli 31 October 2013 - Regering en parlement moeten Europees landbouwgeld gericht inzetten voor innovatie en verduurzaming van boerenbedrijven. Alleen zo kan een gezonde toekomst voor de Nederlandse landbouw worden veiliggesteld. Dit concludeert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur  in zijn advies ‘Duurzame keuzes bij de toepassing van het Europees landbouwbeleid in Nederland’ dat vandaag is aangeboden…

Economie vraagt andere logistiek

8 October 2013 - De economische groei kan worden bevorderd met ander logistiek beleid. Dit concludeert de Raad voor de leefomgeving (Rli) in het advies 'Nederlandse logistiek 2040: designed to last' dat vandaag is aangeboden aan minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. Als de logistiek goed inspeelt op nieuwe trends kunnen economische kansen worden verzilverd. Innovatie van de…

Samenwerking sleutel tot succes regio Schiphol-Amsterdam

Rli 13 September 2013 - Om de internationale positie van Nederland te versterken is de ruimtelijke en economische ontwikkeling van de metropoolregio rondom Schiphol en Amsterdam van groot belang. Alle betrokken partijen – overheden, bedrijven en burgers – zullen hun krachten moeten bundelen om dit te bereiken. Dit vraagt om combinatie van lokale, regionale en bovenregionale belangen. De sleutel tot succes is het…

Verhogen van de veiligheid bij de meest risicovolle bedrijven vraagt om meer daadkracht en minder versnippering in toezicht en handhaving

Rli 17 June 2013 - De veiligheid bij enkele honderden meest risicovolle bedrijven in Nederland en het toezicht en handhaving daarop behoeft verbetering. Bij herhaling worden onvolkomenheden aangetroffen, en erger: er doen zich incidenten voor met grote maatschappelijke gevolgen. Voor een effectieve veiligheidsbeheersing moet de daadkracht bij de overheid, in het toezicht en de handhaving, vergroot worden. Bedrijven…

Uitvoering natuurbeleid kan ambitieuzer en effectiever

Rli 15 May 2013 - De uitvoering van het natuurbeleid is te weinig ambitieus en onvoldoende toegerust om de gestelde natuurdoelen te realiseren. Een effectief natuurbeleid vraagt voldoende oppervlak voor natuur, vasthouden aan langetermijndoelen, uitgaan van de kracht van de natuur, verbinden van natuur met andere maatschappelijke doelen zoals gezondheid en waterveiligheid, ruimte voor maatschappelijke initiatieven…

Verduurzaming grote uitdaging Nederlandse landbouw

Rli 20 March 2013 - Over de toekomst van de landbouw in Nederland wordt fel gediscussieerd. Een kanteling van het debat is nodig om verduurzaming in de volle breedte van de land- en tuinbouw versneld te laten plaatsvinden. Alleen dan kan er ook over twintig jaar sprake zijn van een gewaardeerde en vitale agrarische sector in Nederland. Dit stelt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn advies ’…

Europees milieu- en transportbeleid moeten hand in hand gaan

Rli 12 October 2012 - Janez Potocnik roept lidstaten op om één Europees duurzaam transportsysteem te vormen 12 oktober 2012 – EU-lidstaten kunnen hun concurrentiepositie verstevigen door het nationale mobiliteitsbeleid te verduurzamen en één Europees transportsysteem te vormen. Dit zei Janez Potocnik, eurocommissaris Milieu, op de conferentie 'Keep moving, towards sustainable mobility'. De Raad voor de leefomgeving…

Jonge politici presenteren nieuwe ideeën woningmarkt

Rli 5 September 2012 - Levensloopbestendig betalen voor woningen kan de vastgelopen woningmarkt weer in beweging krijgen. De voordelen van de hypotheekrenteaftrek moeten terecht komen bij de groep die dat het hardst nodig heeft, namelijk de starters. Dit constateren de jongste gemeenteraadsleden van Nederland in hun visie op de leefomgeving. Deze visie, getiteld ‘Een nieuwe weg’, hebben zij op 6 september 2012 aanboden…