Pers

168 persberichten

Nederlandse ondernemer niet slechter af

Raad voor de Wadden - 23 juni 2010
Er zijn geen grote verschillen in de manier waarop de drie Waddenzeelanden omgaan met vergunningverlening in het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn. Dat is de belangrijkste conclusie die de Raad voor de Wadden trekt in het rapport "Gelijk speelv ...

Leefomgeving volwaardige rol bij ontwerp en toetsen van infrastructurele projecten

Raad VenW - 11 mei 2010
Ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit hebben direct invloed op de kwaliteit van de leefomgeving. Bij de realisatie van infrastructurele projecten wordt deze kwaliteit onvoldoende meegenomen. Een betere samenwerking tussen zowel de betrokken minister ...

Mobiliteitsbeleid sluit onvoldoende aan op de belevingswereld van de reiziger

Raad VenW - 4 mei 2010
Zonder ingrijpende maatregelen raken openbaar vervoer en fiets verder achterop Mensen willen zelf keuzes kunnen maken, individualisme neemt toe. Gebruik van ICT opent nieuwe wegen. Er is een grote kans dat de lontjes in het verkeer nog korter worden. Dit ...

'Gateway Holland': één nationale strategie voor de Nederlandse havens

Raad VenW - 28 april 2010
Het Rijk moet het voortouw nemen in het opstellen van een Nationale HavenStrategie voor de Nederlandse zeehavens met als kern één ‘ Gateway Holland’ in plaats van een verzameling grote en kleine havens. ‘ Gateway Holland ’ zal bestaan uit een samenhangend ...

Duurzame verstedelijking moet ruimtelijke ordening weer op de kaart zetten

VROM-raad - 17 april 2010
Duurzame ontwikkeling moet het centrale uitgangspunt worden bij de verdere planning van Nederlandse regio’s. Dit stelt de M-raad in zijn advies ‘Duurzame verstedelijking’ dat de raad heeft aangeboden aan de demissionaire ministers Huizinga-Heringa (VROM) ...

Crisis maakt hervorming van het woningmarktbeleid des te meer nodig

VROM-raad - 12 februari 2010
De crisis gaat aan de woningmarkt niet voorbij: de woningbouw stokt, de doorstroming stagneert, veel consumenten maken pas op de plaats. De crisis versterkt de huidige mankementen van het stelsel en de onevenwichtigheden op de woningmarkt. De crisis is ge ...

Bevolkingsdaling biedt platteland kansen

RLG - 16 december 2009
Vergrijzing, bevolkingsafname en daling van het aantal jongeren, hebben verstrekkende gevolgen voor het Nederlandse platteland. Het versneld verdwijnen van voorzieningen zoals scholen en waardedaling van onroerend goed zijn belangrijke negatieve effecten. ...

Landelijk gebied: van stiefkind naar troetelkind

RLG - 23 november 2009
Het landelijk gebied is van belang voor de leefbaarheid van Nederland. Het betrekken van de burgers in het maatschappelijk debat, verbetering van de besluitvorming en de demografische ontwikkeling zijn dé kansen om de kwaliteit van het landelijk gebied te ...

Raad voor Verkeer en Waterstaat pleit voor klimaattoets bij investeringen in infrastructuur

Raad VenW - 15 Juli 2009
De overheid moet klimaatverandering bij investeringsbeslissingen in infrastructuur expliciet meenemen. Zij moet daartoe een adaptatietoets klimaatverandering bij investeringsbeslissingen invoeren. Dat adviseert de Raad voor Verkeer en Waterstaat in het ad ...

Ruimtelijk ontwikkelen met behoud van milieukwaliteit

VROM-raad - 9 Juli 2009
Een goede milieukwaliteit en nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen kunnen wel degelijk samengaan. Dit betoogt de VROM-raad in zijn advies Dynamiek in gebiedsgericht milieubeleid dat vanmiddag is aangeboden aan minister Cramer. De afgelopen jaren liepen de fru ...

Pagina's