Pers

12 persberichten

Regio moet kansen nú waarmaken

Raad voor de Wadden 3 December 2011 - De Rijksoverheid trekt zich terug uit het Waddengebied. De regionale overheden moeten nu het voortouw nemen en deze kans aangrijpen om hun bestuurlijke houding te moderniseren en burgers en private partijen een grotere rol te geven in de uitvoering van het Waddenbeleid. Het RCW moet zijn regierol dus waarmaken en alle partijen actief betrekken bij de ontwikkeling van het Waddengebied. Aldus de…

Natuur en Elverding-aanpak in nieuwe Omgevingswet

Rli 4 November 2011 - Adviesraden adviseren over fundamentele herziening omgevingsrecht Een nieuwe Omgevingswet is een kans voor het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving. Dit stellen de raden voor de leefomgeving en infrastructuur in het advies over de fundamentele herziening van het omgevingsrecht dat vandaag is uitgebracht aan minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu (IenM). De raden…

Energietransitie: kies nu voor versnelling!

Rli 19 October 2011 - Bij een duurzame samenleving hoort een duurzame energiehuishouding met efficiënt energiegebruik op basis van hernieuwbare energiebronnen. In de laatste twee decennia verliep de transitie naar een duurzame energievoorziening in Nederland trager dan in andere Europese landen waardoor Nederland een achterstand opliep. Versnellen van de energietransitie in Nederland is nodig om economische kansen te…

Versterk maatschappelijke betekenis van de Noordzee

Rli 28 September 2011 - Vraag een gemiddelde Nederlander om te tekenen hoe zijn land eruit ziet en hij zal steevast de Noordzee vergeten. Ook bij de Rijksoverheid lijkt de Noordzee niet hoog op de agenda te staan. En dat terwijl de Noordzee van grote maatschappelijke betekenis is voor Nederland. De mogelijkheden die de Noordzee biedt worden onvoldoende benut. Dat kan en moet beter. Dit stellen de raden voor de…

Doorpakken in waterveiligheid, risico’s nemen toe!

Rli 15 September 2011 - Overstromingen hebben grote gevolgen. Die gevolgen zijn omvangrijker dan vroeger: meer slachtoffers en grotere economische schade. Schade aan eigendommen, maar ook maatschappelijke ontwrichting en schade aan economische sectoren, omdat handel en productie stil komen te liggen. Hoge en sterke dijken blijven belangrijk om ook in de toekomst veilig te zijn, maar dat is niet meer voldoende. Ook…

Problemen van middeninkomensgroepen op de woningmarkt nemen toe

16 June 2011 - Middeninkomensgroepen op de woningmarkt krijgen het steeds moeilijker. Zij kunnen lastig aan een passende huurwoning komen (lange wachtlijsten, strenge criteria voor toegang) en voor een koopwoning schiet - vooral bij de lagere middengroepen - het inkomen en de leencapaciteit steeds vaker tekort. De laatste jaren wordt deze situatie nijpender door veranderingen in de regelgeving in de huursector…

Taken én geld voor de regio - Adviesraden adviseren over decentralisatie ruimtelijk beleid

Rli 8 June 2011 - Decentralisatie van ruimtelijk beleid kan niet zonder decentralisatie van middelen en uitvoeringsinstrumenten. Dit stellen de raden voor de leefomgeving en infrastructuur in een advies over de toekomst van het ruimtelijk beleid, dat vandaag is uitgebracht aan minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. De raden vinden decentralisatie van nationaal ruimtelijk beleid een goed…

Adviesraden: zet Europees landbouwbeleid doelgericht in voor versterking positie land- en tuinbouw

RLG, Raad VenW, VROM-raad 7 June 2011 - Nederland en Europa moeten strategische keuzes durven maken om de positie van de eigen land- en tuinbouw te behouden en te versterken. Laat de verandering naar een concurrerende, innovatieve en duurzame land- en tuinbouwsector leidraad zijn bij de komende onderhandelingen over het nieuwe Europees Landbouwbeleid (GLB). Dit stellen de Raad voor het Landelijk Gebied, de Raad voor Verkeer en…

Over belangen, beleid en burgers

Raad VenW 18 May 2011 - De invloed van de rijksoverheid op het dagelijks leven is groot als het om mobiliteit, water en infrastructuur gaat. De inspanningen in aanleg, beheer en onderhoud van infrastructuur, concessieverlening voor het openbaar vervoer, zorg voor waterbeheer, enzovoorts zijn fors. Toch blijven er knelpunten. Zo is de bereikbaarheid van economische knooppunten niet altijd optimaal.

Actualisatie Nota Ruimte kans voor ruimtelijke kwaliteit

VROM-raad 25 February 2011 - VROM-raad: ‘economie zet ruimtelijke kwaliteit op de kaart’De door minister Schultz aangekondigde herziening van het nationaal ruimtelijk beleid biedt een uitmuntende kans om de zorg om ruimtelijke kwaliteit op de agenda te zetten. Dat meent de VROM-raad, die daarover vandaag een verkenning heeft aangeboden aan minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu.