Pers

12 persberichten

‘Vooruitkomen van bewoners moet centraal staan bij stedelijke vernieuwing’

VROM-raad 23 October 2006 - VROM-raad wil koerswijziging stedelijke vernieuwing De huidigestedelijke vernieuwing richt zich vooral op de fysieke kwaliteit van de wijk en op zaken als sociale cohesie en leefbaarheid. Dat moet anders. Bestuurders en beleidsmakers moeten bij hun plannen voor stedelijke vernieuwing veel meer uitgaan van de ambities van mensen om vooruit te komen. Stedelijke vernieuwing moet bijdragen aan…

Overheid kan niet zomaar natuur en platteland loslaten

RLG 3 October 2006 - Het ministerie streeft naar meer verantwoordelijkheid voor maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven bij natuur en platteland. De Raad  voor het Landelijk Gebied heeft de gevolgen van deze bestuurlijke omslag bestudeerd en oordeelt dat de toekomst die hiermee wordt opgeroepen onzeker is. De omslag biedt zeker kansen maar brengt ook risico’s met zich mee. In dat licht concludeert de raad…

‘Overheidsbeleid bedrijventerreinen is achterhaald’

VROM-raad 29 June 2006 - VROM-raad stelt geheel nieuwe werkwijze voor De VROM-raad wil een robuuste vernieuwing van de huidige praktijk van bedrijventerreinenplanning. Daarmee kan een hogere kwaliteit en meer economisch voordeel van bedrijventerreinen bereikt worden. De vernieuwing vraagt om regionale samenwerking van overheden en om betere samenwerking met ondernemers en andere marktpartijen. Die moeten zowel de…

Stadsinfarct: steden groeien dicht

RLG 9 June 2006 - De betekenis en het maatschappelijk rendement van groen in de openbare ruimte wordt nog niet voldoende erkend volgens de Raad voor het Landelijk Gebied. Door de overheid wordt onvoldoende geïnvesteerd in de beschikbaarheid en bereikbaarheid van groen. Steden worden helemaal volgebouwd zonder ruimte te reserveren voor groen. De raad doet deze uitspraken in een advies aan de ministers van LNV en…

Metropolitane ontwikkeling Noordvleugel zet Nederland weer op de kaart

Raad VenW, VROM-raad 31 May 2006 - Adviesraden pleiten voor dubbelstad Amsterdam – Almere met het IJmeer als ‘central park’ De Raad voor Verkeer en Waterstaat en de VROM-raad adviseren het Kabinet de as Haarlemmermeer – Schiphol – Amsterdam – Almere - Lelystad te ontwikkelen tot een zeer divers en excellent ontsloten woon-, werk- en verblijfsgebied met internationale allure. De internationale concurrentiepositie van de Randstad…

Afzien van Zuiderzeelijn

RLG, Raad VenW, VROM-raad 8 April 2006 - Drie adviesraden van de regering wijzen aanleg van de Zuiderzeelijn af. De Raad voor Verkeer en Waterstaat, de Raad voor het Landelijk Gebied en de VROM-raad, zijn het erover eens dat een nieuwe snelle spoorverbinding tussen Amsterdam en Groningen niet bijdraagt aan het verbeteren van de economische situatie van de noordelijke provincies. Ook biedt de lijn geen oplossing voor de bereikbaarheid…

RLG-advies: ruimte voor megabedrijf én gezinsbedrijf

RLG 7 April 2006 - Het Nederlandse megabedrijf in de land- en tuinbouw combineert de sterke kanten van het gezinsbedrijf met de voordelen van grootschaligheid. Desondanks zal met uitzondering van de glastuinbouw de onmiskenbare trend naar schaalvergroting in ons land niet leiden tot een brede ontwikkeling van dergelijke bedrijven. Dat concludeert de Raad voor het Landelijk Gebied in zijn advies 'Buitenbeentjes en…

Advies Raad voor de Wadden PKB Derde Nota Waddenzee

Raad voor de Wadden 22 March 2006 - Raad voor de Wadden: Pkb Waddenzee kan wel weg De Raad voor de Wadden meent dat de pkb Waddenzee zo spoedig mogelijk door het kabinet moet worden vastgesteld. Met een maximale looptijd van vijf jaar. Dat is nodig om op een aantal beleidsterreinen actueel of vernieuwd beleid op nationaal niveau vast te stellen. Tegelijkertijd moet worden gewerkt aan de spoedige vervanging van de pkb Waddenzee…

Grotere daadkracht bij uitvoering dringend noodzakelijk

VROM-raad 8 March 2006 - Plannen komen nog steeds niet of laat ten uitvoer. Wat er wel gerealiseerd wordt heeft vaak niet de gewenste kwaliteit. De minister van VROM heeft hard gewerkt aan nieuw beleid, nieuw instrumentarium en een nieuwe verdeling van verantwoordelijkheden om deze problemen het hoofd te bieden. Velen maken zich desondanks zorgen en richten hun pijlen op het nieuwe beleid. De VROM-raad deelt deze zorgen…

Dekker: Goede balans natuur en economie in Waddengebied

Raad voor de Wadden 13 January 2006 - Voor het Waddengebied blijft het kabinet vasthouden aan sturing vanuit de ruimtelijke ontwikkeling. Het gepresenteerde advies 'Natuurlijk Gezag' van de Raad voor de Wadden en de Raad voor het openbaar bestuur wijkt af van deze lijn. Daarom zal het advies om de sturing bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit onder te brengen nu niet aan de orde zijn. Dat zei programmaminister…