Dekker: Goede balans natuur en economie in Waddengebied

Voor het Waddengebied blijft het kabinet vasthouden aan sturing vanuit de ruimtelijke ontwikkeling. Het gepresenteerde advies 'Natuurlijk Gezag' van de Raad voor de Wadden en de Raad voor het openbaar bestuur wijkt af van deze lijn. Daarom zal het advies om de sturing bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit onder te brengen nu niet aan de orde zijn. Dat zei programmaminister Dekker (VROM) voor het Waddengebied na ontvangst van het advies in Den Haag. De verbetering van de bestuurlijke organisatie is met de regio besproken. 'Daarbij is duidelijk onderscheid gemaakt wat de verantwoordelijkheid is van het Rijk en de verantwoordelijkheid van de regio. Het natuurbelang wordt daarbij niet verkwanseld.' Op korte termijn zal programmaminister Dekker mede namens de ministers van BZK, LNV en EZ en de staatssecretaris van VenW een inhoudelijk reactie geven op het advies van de Raden en deze ook naar de Tweede Kamer sturen.

In het advies 'Natuurlijk Gezag' pleiten de twee Raden voor de ontwikkeling van het Waddenzeebeleid vanuit de Natuurbeschermingswet in plaats van de ruimtelijke ontwikkeling. Dat betekent sturing vanuit het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in plaats van het ministerie van VROM. Het kabinet heeft eerder besloten om het beleid voor het Waddengebied te sturen vanuit de ruimtelijke ontwikkeling. Het instrument daarvoor is de PKB Waddenzee die deze week de inspraakronde is ingegaan. Dat behoort tot de taken van de minister van VROM als programmaminister voor het Waddengebied. Op basis van dit besluit is de verbetering van de bestuurlijk organisatie inmiddels met de regio besproken.

De minister zal het gepresenteerde advies inhoudelijk bespreken met de twee Raden. Al komt het advies wel laat nu het kabinet vorig jaar al besluiten heeft genomen. 'Het kabinet heeft inmiddels een consistente lijn uitgezet. Daarbij is een evenwichtige balans tussen alle aanwezige elementen in het Waddengebied zoals natuur, economie en recreatie.'

Eén van de pijlers van het Waddenzeebeleid van het kabinet is de verbetering van de bestuurlijke organisatie. Vorig jaar hebben Rijk en regio een aantal zaken besproken over de inrichting van de bestuurlijke organisatie. Zo zal het Regionaal College Waddengebied een Beheer en Ontwikkelingsplan gaan opstellen. Ook ligt er een belangrijke adviestaak voor het RCW waar het gaat om de toekenning van de Waddenfondsgelden aan ingediende projectvoorstellen. Ook komt er één centraal punt voor onder meer het secretariaat van het Waddenfonds en het Regionaal College Waddenzeebeleid. 'Als locatie wordt daarbij gedacht aan Leeuwarden', aldus minister Dekker.

Met het rapport van de commissie Meijer is het kabinet een nieuwe fase ingegaan voor het beleid voor het Waddengebied. Uitgangspunt is de natuur van de Waddenzee te beschermen en te ontwikkelen. En een duurzame ontwikkeling van het Waddengebied zowel ecologisch, sociaal-economisch en recreatief en verder het behouden van het unieke open landschap. Het kabinet zal bekijken of het advies van de twee Raden kan worden meegenomen bij de evaluatie van het ingezette beleid. In de recente voortgangsbrief (21 december 2005) heeft het kabinet de Tweede Kamer uitgebreid geïnformeerd over de stand van zaken voor het Waddengebied.