Pers

7 persberichten

Energietransitie gebouwen vraagt om duidelijkheid

Rli 13 December 2018 - In 2050 moeten alle gebouwen in Nederland duurzaam verwarmd worden. Over de route die daar toe leidt is nog veel onduidelijkheid: over de verantwoordelijkheid van overheid en burger, de verdeling van kosten en de mate waarin burgers straks zelf kunnen kiezen hoe zij hun huis verwarmen. Dat beïnvloedt het maatschappelijk draagvlak voor de energietransitie negatief. Dit concludeert de Raad voor de…

Adviesraad uit zorgen over Nationale Omgevingsvisie

Rli 20 November 2018 - De Nationale Omgevingsvisie (NOVI), die begin 2019 wordt verwacht, is hét instrument van het kabinet om te sturen op de kwaliteit van de leefomgeving. Een samenhangende aanpak van de grote opgaven waar Nederland voor staat is daarbij essentieel. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur is bezorgd dat deze samenhang onvoldoende uit de verf komt, zowel bij de voorbereiding van de NOVI als bij…

Snelheid woningbouw mag niet ten koste gaan van kwaliteit

Rli 28 June 2018 - Voorkom dat de noodzakelijke versnelling van de woningbouw achteraf leidt tot spijt. Versnel alleen in regio’s waar echt een tekort is en zorg voor voldoende kwaliteit. Dit adviseert de Raad van de leefomgeving en infrastructuur in zijn advies ‘Versnellen woningbouwproductie, met behoud van kwaliteit’ dat vandaag is aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Betere mobiliteit vraagt andere keuzes

Rli 23 May 2018 - 23 mei 2018 - Investeren in uitbreiding van het rijkswegennet en de hoofdspoorwegen is niet langer dé oplossing voor het bereikbaar houden van Nederland. De investeringsstrategie moet beter aansluiten bij de veranderende reisbehoefte, meer gebruik maken van nieuwe technologie en duurzamer zijn. Dit concludeert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur in zijn advies ‘Van B naar Anders:…

Inrichting stad kan gezondheid inwoners vergroten

Rli 18 April 2018 - Het leven in de stad kan een stuk gezonder als de overheid hieraan meer aandacht geeft. Dat concludeert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn vandaag verschenen advies ‘De stad als gezonde habitat: gezondheidswinst door omgevingsbeleid’. Steden kijken nu vaak alleen naar het halen van de wettelijk vastgestelde milieunormen. De adviesraad pleit ervoor om de gezondheid in de…

Klimaatopgave vraagt nieuw voedselbeleid

Rli 3 April 2018 - De klimaatopgave leidt op lange termijn onvermijdelijk tot minder productieruimte voor de veehouderij en tot verandering van ons menu. Het kabinet zou met nieuw voedselbeleid op deze omslag moeten anticiperen om de negatieve gevolgen ervan zo klein mogelijk te maken en de kansen - die er ook zijn - zo veel mogelijk te benutten. Dat concludeert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur in…

Digitalisering zet betrouwbaarheid stroomvoorziening onder druk

Rli 15 March 2018 - De voortschrijdende digitalisering van de stroomvoorziening maakt haar kwetsbaar. Het kabinet moet daarom investeren in kennis om samen met de elektriciteitssector deze kwetsbaarheid scherp in beeld te krijgen en weg te nemen. Dit concludeert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn advies ‘Stroomvoorziening onder digitale spanning’ dat op 15 maart 2018 is aangeboden aan…