Pers

7 persberichten

Adviesraden pleiten voor brede blik op erfgoed

Rli 18 December 2017 - 18 december 2017 - Kijk bij erfgoed niet alleen naar het monument zelf, maar vooral naar de betekenis en de toegevoegde waarde ervan voor de omgeving. Verschuif de focus, kortom, van ‘gebouw naar gebruiker en gebied’. Dit bepleiten de Raad voor Cultuur (RvC) en de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in hun gezamenlijke advies ‘Brede blik op erfgoed; over de wisselwerking tussen…

Nieuwe relatie tussen wetenschap en beleid nodig om duurzaamheidsdoelen 2030 Agenda te halen

Rli 12 October 2017 - Kennis, diplomatie en politiek commitment hebben de VN Agenda voor duurzame ontwikkeling en het klimaatakkoord van Parijs mogelijk gemaakt. In de toekomst is echter meer nodig om de uitvoering van de afspraken mogelijk te maken: een nieuwe relatie tussen wetenschap, beleid en maatschappij. Dit is de conclusie van de 25ste jaarconferentie van de Europese koepel van nationale duurzaamheidsraden (…

New science-policy interface needed to drive forward the 2030 Agenda on Sustainable Development

Rli 10 October 2017 - European diplomacy, science-based policy advice and political commitment made the 2030 Agenda for Sustainable Development and also the Paris Agreement possible. In implementing the 2030 Agenda, besides maintaining an evidence-based approach, greater legitimacy of other types of knowledge needs to be ensured. To this end, the interface between science, policy and society needs rethinking. This was…

Adviesraad pleit voor modernisering grondbeleid

Rli 22 June 2017 - 22 juni 2017 – Het kabinet werkt aan harmonisatie van de regelgeving voor grondbeleid in de Aanvullingswet grondeigendom. Deze wet is cruciaal voor een adequate aanpak van belangrijke maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, de aanpassing aan klimaatverandering en de transformatie van stedelijke regio’s en krimpgebieden. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur pleit in zijn…

Adviesraad: Betere voorbereiding op technologische innovatie nodig

Rli 10 March 2017 - Technologie verandert de samenleving. Nieuwe toepassingen kunnen van grote waarde zijn, maar ook bestaande waarden aantasten. Overheden, burgers en bedrijven moeten zich daarop voorbereiden. Want de effecten van technologische innovaties hoeven de samenleving niet te overkomen, maar kunnen door hen worden beïnvloed. Dit concludeert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur in zijn rapport ‘…

Bereikbare stad vraagt om ontschotting

Rli 26 January 2017 - Het huidige bereikbaarheidsbeleid is te sterk in hokjes verdeeld om Nederlandse stedelijke regio’s in de toekomst bereikbaar te houden. Het palet aan mogelijkheden om een bepaalde bestemming te bereiken wordt groter. Maar het beleids- en wetgevingskader belemmert het verzilveren van de kansen die daardoor ontstaan. Rijk, provincies en gemeenten werken bovendien nog onvoldoende samen. Het beleid…

De Rli betrekt jonge generaties bij zijn werk

Rli 17 January 2017 - Bij de start van de tweede zittingsperiode 2016-2020 heeft de raad besloten drie junior-raadsleden aan te stellen. Hiermee wil de raad de kennis en ervaring van jongere generaties laten doorklinken in zijn werk. De junior-raadsleden nemen deel aan alle werkzaamheden van de raad.