Pers

15 persberichten

Koersomslag nodig voor duurzame Waddenzeevisserij

Raad voor de Wadden 5 December 2007 - Raad voor de Wadden bepleit sterke regionale rol Er is meer inzet nodig dan het huidige visserijbeleid om in 2020 te kunnen spreken van duurzame Waddenzeevisserij. Tot die conclusie komt de Raad voor de Wadden in zijn advies ‘Natuurlijk vissen op de Waddenzee’ aan de Minister van LNV. De Raad voor de Wadden adviseert de Minister om samen met vissers en natuurbeschermers een concreet…

Raad adviseert instelling van een Nationale Wegen Autoriteit

Raad VenW 28 November 2007 - Vandaag heeft de Raad voor Verkeer en Waterstaat het advies ‘Van wegbeheer naar netwerkbeheer’ aan de minister van Verkeer en Waterstaat aangeboden. In dat advies stelt de Raad dat er een Nationale Wegen Autoriteit moet komen die het hoofdnet van rijkswegen, belangrijkste provinciale wegen en gemeentelijke aan- en afvoerwegen gaat aansturen. Dit is nodig omdat rijk, provincies en gemeenten…

Raad bepleit meer publiek belang in Europees landbouwbeleid

RLG 15 November 2007 - Volgens de Raad voor het Landelijk Gebied moet het Europees landbouwbeleid gericht zijn op publieke belangen als duurzaam landgebruik en voedselzekerheid. Gerichte betalingen voor geleverde diensten als milieu, natuur, landschap of dierenwelzijn zijn daarvoor volgens de raad het aangewezen systeem. Er is nog een lange weg te gaan voordat een uitvoerbaar en controleerbaar systeem kan worden…

Tijd voor keuzes. Perspectief op een woningmarkt in balans

VROM-raad 17 October 2007 - De woningmarkt heeft grote en urgente problemen. Velen hebben moeite een passende en betaalbare woning te vinden. Om die problemen aan te pakken is een integrale en structurele hervorming van het woonbeleid nodig. Doel is meer keuzemogelijkheden bieden. Dit vergt een meer neutrale behandeling van huren en kopen, een actiever aanbodbeleid en een meer gerichte ondersteuning van de vraag. Dit…

Sport en spel een 'must' voor ieder kind Natuur goed voor gezondheid

RLG 9 October 2007 - Natuur is goed voor de gezondheid. Zowel ouderen als jongeren kunnen veel profijt hebben van een verblijf in de natuur. Natuur werkt goed bij stress of herstel van een burn out. Bewegen in de natuur ter voorkoming van klachten is eigenlijk een 'must'. Zeker voor kinderen!

Plaats landbouw niet in reservaat

RLG 20 September 2007 - Deze oproep doet de Raad voor het Landelijk Gebied aan de minister van LNV in het advies over een Agrarische Hoofdstructuur(AHS). In navolging van een Ecologische Hoofdstructuur (EHS), waarin gebieden gereserveerd worden voor natuur, is er een roep voor een gelijke structuur, maar dan voor landbouwgebieden. De raad heeft gekeken naar de voor- en nadelen van een dergelijke Agrarische…

Raad voor de Wadden wil geen harde natuurgrenzen

Raad voor de Wadden 19 July 2007 - De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft de Raad voor de Wadden gevraagd te adviseren over het instellen van natuurgrenzen in het Waddengebied. De zogenaamde natuurgrens is destijds door de Commissie Meijer geïntroduceerd en is toegepast bij de besluitvorming over de gaswinning onder de Waddenzee. Natuurgrenzen zijn grenzen die door de natuur aan het menselijk gebruik…

Offensief nodig voor Europese zeeën

Raad voor de Wadden 5 July 2007 - Kunnen Europese zeeën en oceanen ons nog meer bieden dan ze nu al doen? Alleen door een ingrijpende vernieuwing van het beleid, niet alleen in Europa maar ook in Nederland, kunnen zeeën en oceanen ook in de toekomst blijven bijdragen aan onze welvaart. De druk van menselijke activiteiten op de werking van levensgemeenschappen in zeeën is groot. Tegelijkertijd kunnen we constateren dat er meer…

Provincie, hou koers op resultaat

RLG 4 July 2007 - Provincies spelen een belangrijke rol in de inrichting van het landelijk gebied en staadaarbij voor steeds complexere opgaven. Gebiedsontwikkeling is dan een goed middel om complexe, samenhangende problemen in een bepaald gebied aan te pakken. Het succes van gebiedsontwikkeling is afhankelijk van een aantal kritische factoren. De Raad voor het Landelijk Gebied heeft in opdracht van de provincies…

Bescherming Werelderfgoed vraagt andere aanpak

RLG 22 May 2007 - Nederland dient terughoudend te zijn bij het voordragen van cultureel erfgoed voor de Werelderfgoedlijst. Dan blijft er voldoende ruimte over voor het werelderfgoed in niet-westerse landen dat nog onvoldoende beschermd wordt. Ook zou Nederland de plaatsing van monumenten, cultuurlandschappen en natuurgebieden uit niet-westerse landen actief moeten ondersteunen.