Koersomslag nodig voor duurzame Waddenzeevisserij

Raad voor de Wadden bepleit sterke regionale rol

Er is meer inzet nodig dan het huidige visserijbeleid om in 2020 te kunnen spreken van duurzame Waddenzeevisserij. Tot die conclusie komt de Raad voor de Wadden in zijn advies ‘Natuurlijk vissen op de Waddenzee’ aan de Minister van LNV. De Raad voor de Wadden adviseert de Minister om samen met vissers en natuurbeschermers een concreet toekomstperspectief vast te stellen, dat als leidraad dient voor de noodzakelijke innovaties in de visserij. De Raad heeft het advies vandaag aangeboden aan de Minister van LNV.

In het advies draagt de Raad argumenten aan die de noodzaak van een koersomslag onderstrepen. Zo worden de huidige innovaties in de visserij positief beoordeeld, maar zijn deze te eenzijdig gericht op het oplossen van bestaande en acute problemen. Daarbij is het ministerie te vaag over wat zij als duurzame visserij beschouwt. De Raad komt tot de conclusie dat het bestaande beleid moet worden aangevuld met een concreet geformuleerd toekomstperspectief, waarin wordt aangegeven hoe de Waddenzeevisserij er uiteindelijk uit zal moeten komen te zien. Het toekomstperspectief zal richtinggevend zijn voor de innovaties en de vissers weten aan welke eisen ze uiteindelijk moeten voldoen. De vissers en natuurbeschermers zijn – tijdens een door de Raad georganiseerde bijeenkomst – zelf ook tot de conclusie gekomen dat zij een gezamenlijk toekomstperspectief moeten ontwikkelen.

Visserij in alle Waddenzeehavens, een veranderingsproces

Duurzame Waddenzeevisserij vereist een grondige aanpak van de huidige visserijpraktijk. Minister Verburg moet volgens de Raad het initiatief nemen in het organiseren en uitvoeren van een veranderingsproces. De Raad ziet kansen voor een flexibele kleinschalige visserij, die vist op meer dan één soort vis. Daarnaast moet er ruimte zijn voor de gespecialiseerde vissers. Beiden krijgen dus hun eigen ruimte om te vissen. Dat vraagt om een aanpassing van het huidige vergunningenstelsel. Zo vindt de Raad dat een regionaal beheerorgaan de vergunningen moet beheren en vangstrechten moet uitgeven aan vissers, zodat die op meerdere vissoorten kunnen vissen. Het is ook van belang dat vissers nieuwe vormen van ondernemerschap ontwikkelen, met neventaken op het gebied van verwerking, handel en toerisme.

Verder meent de Raad dat er vanuit het natuurbeleid eisen en voorwaarden moeten worden gesteld aan de  werkwijze en de begrenzing van vangsthoeveelheden in de garnalenvisserij. Die eisen en voorwaarden kunnen gaandeweg beter worden onderbouwd door onderzoeksresultaten. 

Regionale zeggenschap

Het onderbrengen van de Waddenzeevisserij in het regionale beleid biedt volgens de Raad voor de Wadden de beste garantie dat de Waddenzeevisserij weer meer gaat bijdragen aan de werkgelegenheid en aan de aantrekkelijkheid van het Waddengebied voor toeristen. Op deze wijze wordt de afnemende werkgelegenheid in de huidige visserij verminderd en nieuwe werkgelegenheid gestimuleerd.