Over belangen, beleid en burgers

De invloed van de rijksoverheid op het dagelijks leven is groot als het om mobiliteit, water en infrastructuur gaat. De inspanningen in aanleg, beheer en onderhoud van infrastructuur, concessieverlening voor het openbaar vervoer, zorg voor waterbeheer, enzovoorts zijn fors. Toch blijven er knelpunten. Zo is de bereikbaarheid van economische knooppunten niet altijd optimaal.

Of blijft de bijdrage van het openbaar vervoer aan de personenmobiliteit beperkt. En spoort de aanleg van infrastructuur niet altijd met regionale gebiedsontwikkeling

Dat constateert de Raad voor Verkeer en Waterstaat in zijn publicatie ‘Over belangen, beleid en burgers’. In deze publicatie geeft de raad zes inzichten op de verbetering van t n de bestuurlijke organisatie rond mobiliteit, water en infrastructuur. Deze inzichten vormen de rode draad in de strategische adviezen die de raad de afgelopen vijf jaren heeft uitgebracht aan de regering en het parlement.

De Raad voor Verkeer en Waterstaat meent dat de rijksoverheid scherper kan aangeven voor welke nationale belangen zij de bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt, om zo meer richting te geven aan de uitvoering van het beleid door decentrale overheden, publieke dienstverleners en private partijen. Die nationale belangen vormen h het vertrekpunt voor effectief samenspel tussen overheden onderling, en met de buurlanden en de Europese Unie.

Daarnaast gaat de raad in op de positie van de burger, als ‘gebruiker’ van publieke diensten, als ‘inspiratiebron’ voor overheidsbeleid en als ‘medebestuurder’. Verder ziet de raad kansen voor effectiever overheidsbeleid in de financiering van infrastructuur en ruimtelijke inpassing als een enkele investeringsagenda wordt gebruikt die afgestemd is op de gebruiksduur. Tenslotte pleit de raad ervoor beleid zodanig te formuleren dat aanpassing aan wijzigende omstandigheden of inzichten mogelijk is.

Deze publicatie markeert ook de overgang van de Raad voor Verkeer en Waterstaat naar een structurele samenwerking met de VROM-raad en de Raad voor het Landelijk Gebied. Het is de bedoeling dat drie raden op zullen gaan in de nieuw in te stellen Raad voor de leefomgeving en infrastructuur. In deze nieuwe constellatie werken de raden vanuit een integrale visie aan strategische advisering over vraagstukken van ruimte en omgevingskwaliteit, waaronder mobiliteit, water en infrastructuur.

Noot voor de redactie

In de bijlage (pdf, 92 Kb) vindt u een beknopte omschrijving van genoemde zes inzichten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met bart.thorborg@rli.nl (telefoon: 06 1536 914 41) of miep.eisner@rli.nl, communicatiemedewerker.

Algemene informatie

De Raad voor Verkeer en waterstaat is een onafhankelijke adviesraad van de regering en het parlement. De raad wordt, samen met de Raden voor het Landelijk Gebied en de VROM- raad, ondersteund door het secretariaat van de raden voor de leefomgeving en infrastructuur.