Pers

176 persberichten

Adviesraden pleiten voor brede blik op erfgoed

persbericht
Rli - 18 december 2017
18 december 2017- Kijk bij erfgoed niet alleen naar het monument zelf, maar vooral naar de betekenis en de toegevoegde waarde ervan voor de omgeving. Verschuif de focus, kortom, van ‘gebouw naar gebruiker en gebied’. Dit bepleiten de Raad voor Cultuur (Rv ...

Nieuwe relatie tussen wetenschap en beleid nodig om duurzaamheidsdoelen 2030 Agenda te halen

persbericht
Rli - 12 oktober 2017
Kennis, diplomatie en politiek commitment hebben de VN Agenda voor duurzame ontwikkeling en het klimaatakkoord van Parijs mogelijk gemaakt. In de toekomst is echter meer nodig om de uitvoering van de afspraken mogelijk te maken: een nieuwe relatie tussen ...

New science-policy interface needed to drive forward the 2030 Agenda on Sustainable Development

persbericht
Rli - 10 oktober 2017
European diplomacy, science-based policy advice and political commitment made the 2030 Agenda for Sustainable Development and also the Paris Agreement possible. In implementing the 2030 Agenda, besides maintaining an evidence-based approach, greater legit ...

Adviesraad pleit voor modernisering grondbeleid

persbericht
Rli - 22 juni 2017
22 juni 2017 – Het kabinet werkt aan harmonisatie van de regelgeving voor grondbeleid in de Aanvullingswet grondeigendom. Deze wet is cruciaal voor een adequate aanpak van belangrijke maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, de aanpassing aan k ...

Adviesraad: Betere voorbereiding op technologische innovatie nodig

persbericht
Rli - 10 maart 2017
Technologie verandert de samenleving. Nieuwe toepassingen kunnen van grote waarde zijn, maar ook bestaande waarden aantasten. Overheden, burgers en bedrijven moeten zich daarop voorbereiden. Want de effecten van technologische innovaties hoeven de samenle ...

Bereikbare stad vraagt om ontschotting

persbericht
Rli - 26 januari 2017
Het huidige bereikbaarheidsbeleid is te sterk in hokjes verdeeld om Nederlandse stedelijke regio’s in de toekomst bereikbaar te houden. Het palet aan mogelijkheden om een bepaalde bestemming te bereiken wordt groter. Maar het beleids- en wetgevingskader b ...

De Rli betrekt jonge generaties bij zijn werk

persbericht
Rli - 17 januari 2017
Bij de start van de tweede zittingsperiode 2016-2020 heeft de raad besloten drie junior-raadsleden aan te stellen. Hiermee wil de raad de kennis en ervaring van jongere generaties laten doorklinken in zijn werk. De junior-raadsleden nemen deel aan alle we ...

Duurzaam Nederland lukt niet zonder landschapskwaliteit

persbericht
Rli - 8 november 2016
Nederland staat voor grote en urgente duurzaamheidsopgaven. Zoals de energietransitie, de aanpassing aan klimaatverandering en de verduurzaming van de landbouw. Die zullen het Nederlandse landschap ingrijpend veranderen. Een landschap waar mensen aan gehe ...

Adviesraad: vervang mainportbeleid door vestigingsbeleid

persbericht
Rli - 1 juli 2016
Voer integraal beleid voor onze economische kerngebieden om de concurrentiepositie en het vestigingsklimaat van Nederland te versterken. Dit betekent dat toekomstig overheidsbeleid en overheidsinvesteringen met betrekking tot Schiphol en de haven van Rott ...

Succes Omgevingswet nog niet zeker

persbericht
Rli - 3 december 2015
De stelselherziening van het omgevingsrecht is een van de grootste wetgevingsoperaties van de afgelopen honderd jaar in Nederland. Doel is de besluitvorming over ruimtelijke projecten eenvoudiger maken. Of dat doel wordt bereikt is nog onzeker concludeert ...