Pers

201 persberichten

Uitvoering natuurbeleid kan ambitieuzer en effectiever

Rli 15 May 2013 - De uitvoering van het natuurbeleid is te weinig ambitieus en onvoldoende toegerust om de gestelde natuurdoelen te realiseren. Een effectief natuurbeleid vraagt voldoende oppervlak voor natuur, vasthouden aan langetermijndoelen, uitgaan van de kracht van de natuur, verbinden van natuur met andere maatschappelijke doelen zoals gezondheid en waterveiligheid, ruimte voor maatschappelijke initiatieven…

Verduurzaming grote uitdaging Nederlandse landbouw

Rli 20 March 2013 - Over de toekomst van de landbouw in Nederland wordt fel gediscussieerd. Een kanteling van het debat is nodig om verduurzaming in de volle breedte van de land- en tuinbouw versneld te laten plaatsvinden. Alleen dan kan er ook over twintig jaar sprake zijn van een gewaardeerde en vitale agrarische sector in Nederland. Dit stelt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn advies ’…

Europees milieu- en transportbeleid moeten hand in hand gaan

Rli 12 October 2012 - Janez Potocnik roept lidstaten op om één Europees duurzaam transportsysteem te vormen 12 oktober 2012 – EU-lidstaten kunnen hun concurrentiepositie verstevigen door het nationale mobiliteitsbeleid te verduurzamen en één Europees transportsysteem te vormen. Dit zei Janez Potocnik, eurocommissaris Milieu, op de conferentie 'Keep moving, towards sustainable mobility'. De Raad voor de leefomgeving…

Jonge politici presenteren nieuwe ideeën woningmarkt

Rli 5 September 2012 - Levensloopbestendig betalen voor woningen kan de vastgelopen woningmarkt weer in beweging krijgen. De voordelen van de hypotheekrenteaftrek moeten terecht komen bij de groep die dat het hardst nodig heeft, namelijk de starters. Dit constateren de jongste gemeenteraadsleden van Nederland in hun visie op de leefomgeving. Deze visie, getiteld ‘Een nieuwe weg’, hebben zij op 6 september 2012 aanboden…

Benoeming raadsleden Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli)

Rli 13 July 2012 - De ministerraad heeft vandaag de samenstelling van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) bekend gemaakt. Rli is een nieuwe onafhankelijke adviesraad die regering en parlement adviseert over de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving en infrastructuur. De raad zal maatschappelijke vraagstukken behandelen van ruimtelijke inrichting en economie, wonen, milieu, voedsel en…

Regio moet kansen nú waarmaken

Raad voor de Wadden 3 December 2011 - De Rijksoverheid trekt zich terug uit het Waddengebied. De regionale overheden moeten nu het voortouw nemen en deze kans aangrijpen om hun bestuurlijke houding te moderniseren en burgers en private partijen een grotere rol te geven in de uitvoering van het Waddenbeleid. Het RCW moet zijn regierol dus waarmaken en alle partijen actief betrekken bij de ontwikkeling van het Waddengebied. Aldus de…

Natuur en Elverding-aanpak in nieuwe Omgevingswet

Rli 4 November 2011 - Adviesraden adviseren over fundamentele herziening omgevingsrecht Een nieuwe Omgevingswet is een kans voor het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving. Dit stellen de raden voor de leefomgeving en infrastructuur in het advies over de fundamentele herziening van het omgevingsrecht dat vandaag is uitgebracht aan minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu (IenM). De raden…

Energietransitie: kies nu voor versnelling!

Rli 19 October 2011 - Bij een duurzame samenleving hoort een duurzame energiehuishouding met efficiënt energiegebruik op basis van hernieuwbare energiebronnen. In de laatste twee decennia verliep de transitie naar een duurzame energievoorziening in Nederland trager dan in andere Europese landen waardoor Nederland een achterstand opliep. Versnellen van de energietransitie in Nederland is nodig om economische kansen te…