Rli publiceert verkenning ‘Systeemfalen in het leefomgevingsbeleid: een probleemverkenning’

Meerdere hardnekkige problemen in de leefomgeving, zoals de klimaat-, biodiversiteits- en grondstoffentransities en de woningbouwopgave, vragen dringend om een oplossing, maar blijven voortbestaan ondanks voortdurende aandacht vanuit de samenleving, de politiek en het beleid. Ter voorbereiding op het adviestraject ‘Systeemfalen’ dat de Rli in het voorjaar van 2024 opstart hebben wij verkend wat de drijvende krachten en oorzaken zijn achter het uitblijven van de gewenste resultaten. De raad publiceert op 21 december 2023 de verkenning ‘Systeemfalen in het leefomgevingsbeleid: een probleemverkenning’.
 

cover verkenning Verkenning ‘Systeemfalen in het leefomgevingsbeleid: een probleemverkenning’

In het Nederlandse beleid is een fors aantal opgaven in de leefomgeving geformuleerd, die samen op termijn het ruimtegebruik, de economie en de samenleving als geheel ingrijpend (kunnen) veranderen. Maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, aanpassen aan klimaatverandering, tegengaan van vervuiling, bouwen van grote aantallen woningen, versterken van de natuur en gezond produceren van voedsel vragen alle om ingrijpende keuzes voor een toekomstbestendig Nederland.

De intenties om de gestelde doelen te halen zijn vastgelegd in beleid, wetten en akkoorden. Bovendien worden de beleidsambities nog voortdurend aangescherpt. Op tal van terreinen worden ook vorderingen gemaakt, maar toch is het in veel belangrijke leefomgevingsdossiers tot op heden niet gelukt om de beoogde resultaten te halen of binnen bereik te brengen. Telkens blijken de interventies van de overheid (of het achterwege blijven daarvan) en de werking van markten (nog) niet de uitkomsten te leveren die voor de samenleving noodzakelijk worden geacht. We duiden dit gemankeerde samenspel tussen overheid, markt en samenleving in deze verkenning aan als ‘systeemfalen in het leefomgevingsbeleid’. Als gevolg van dat systeemfalen stapelen de problemen in de leefomgeving zich inmiddels onweerlegbaar op.

Door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is de vraag gesteld wat er bij de rijksoverheid moet veranderen om in staat te zijn om voortgang te boeken in de noodzakelijke grote opgaven in de leefomgeving. Publicatie van het advies wordt einde 2024 verwacht.

Lees meer over de verkenning ‘Systeemfalen in het leefomgevingsbeleid: een probleemverkenning’

Voor meer informatie over het advies of uw reactie kunt u contact opnemen met de projectleider Bart Swanenvleugel, bart.swanenvleugel@rli.nl, of 06 52012691.