Rli-adviezen kunnen behulpzaam zijn bij uitwerking rapport Remkes

Op woensdag 5 oktober 2022 presenteerde Johan Remkes zijn rapport 'Wat wel kan - Uit de impasse en een aanzet voor perspectief'. Dit rapport is bedoeld om de dialoog over het stikstofbeleid weer op gang te brengen. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) sprak tijdens de verkenningsfase voor dit rapport met Remkes over onder meer de aanbevelingen in het Rli-advies 'Boeren met toekomst' (december 2020).

Het toekomstbeeld van een akkerbouwer - loonwerker

Wij zijn verheugd dat er grote overeenkomsten zijn tussen het gedachtengoed in het rapport van Remkes en ons advies:

  • van onzekerheid over het beleid naar zekerheid voor de langere termijn;
  • naar een systeem met duidelijke normen op bedrijfsniveau;
  • vrijheid voor de boer om te beslissen hoe de normen gehaald worden;
  • naar een grondstoffenbalans/certificeringssysteem, om beter te controleren, maar ook om te kunnen belonen voor ecosysteemdiensten;
  • op korte termijn valt niet te ontkomen aan de afname van het aantal grote vervuilers;
  • de keten moet bijdragen aan een beter verdienmodel, en de overheid moet zorgen dat de keten dat doet.

Wij verwachten dat de meer concrete ideeën in ‘Boeren met toekomst’ inspiratie kunnen bieden voor de inrichting van het transitieproces voor de landbouw in Nederland dat nu op gang moet worden gebracht.

Het gaat niet om stikstof alleen

Bij de transformatie van de landbouw gaat het niet alleen om het halen van stikstofdoelen, maar evenzeer om CO2-reductie en het verbeteren van de waterkwaliteit. Het bieden van zekerheid aan de boer over de normen waaraan in de komende decennia voldaan moet worden gaat dus, volgens zowel Remkes als de Rli, over alle relevante milieueisen. Begin 2023 brengt de Rli een advies uit over de eisen die de Kaderrichtlijn Water stelt aan het Nederlandse watersysteem, en het landbouwbeleid dat daarmee nauw samenhangt.

Remkes pleit in zijn rapport eveneens voor een onderzoek naar de kloof tussen Randstad en landelijk gebied én tussen stad en platteland. De Rli werkt sinds dit voorjaar samen met ROB en RVS aan een advies met als werktitel "Vergeten" Nederland?, waarin de groeiende kloof het centrale thema is. Het advies verschijnt naar verwachting in de eerste helft van 2023.

Lees meer over het advies ‘Boeren met toekomst

Lees het rapport ‘Wat wel kan - Uit de impasse en een aanzet voor perspectief’

Lees meer over het komende advies “Vergeten” Nederland?

Lees meer over het komende advies ‘Kaderrichtlijn Water

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nicole van Buren, projectleider: nicole.van.buren@rli.nl of 06-10172005.