Advies ‘Geef richting, maak ruimte!’ uitgebracht

Nederland staat voor grote maatschappelijke opgaven rond klimaat, energie, wonen, natuur en landbouw. Deze opgaven moeten alle ruimtelijk een plek krijgen. Daardoor zal het aanzien van Nederland flink veranderen. Om van deze grote verbouwing een succes te maken, is meer richting van het kabinet nodig, en meer uitvoeringskracht bij provincies en gemeenten. Dit adviseert de Rli in zijn advies ‘Geef richting, maak ruimte!’ dat op 23 november 2021 is aangeboden aan de bewindspersonen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Economische Zaken en Klimaat (EZK), Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Erik Jan van Kempen, programma-directeur-generaal Omgevingswet nam het advies namens de minister van BZK in ontvangst.

kaft van het adveis met datum 23 november 2021 en titel Geef richting, maak ruimte! met foto van een weiland met vee en daarachter een gebouw in aanbouw

Het advies presenteert aanbevelingen om de huidige tekortkomingen te verhelpen. Die tekortkomingen vragen niet om een ‘terug naar vroeger’. Wel om nieuwe vormen van regie en goede samenwerking tussen overheden, markt, corporaties en uitvoeringsorganisaties waarbij partijen gebruik durven maken van het bestaande ruimtelijk instrumentarium en elkaar onderling aanspreken op het niet halen van doelen. Ontwerpkracht is daarbij nodig om ook een optimistisch en aantrekkelijk toekomstperspectief te schetsen. De urgente grote ruimtelijke opgaven van deze tijd bieden namelijk een kans om Nederland niet alleen beter functionerend, duurzamer en daarmee toekomstbestendiger te maken, maar ook mooier en aantrekkelijker.

Lees het persbericht ‘Kabinet moet ruimtelijke verbouwing van Nederland sturen’

Lees meer over het advies ‘Geef richting, maak ruimte!’

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met de projectleider, Lianne van Duinen, lianne.vanduinen@rli.nl 06 1536 9330.