Op 29 juni brengt de Rli zijn advies uit over vitaliteit van de bodem ‘De bodem bereikt?!’

Op 29 juni 2020 brengt de Rli zijn advies ‘De bodem bereikt?!’ uit. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, neemt het advies in ontvangst. Het advies wordt tevens aangeboden aan de minister en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

droge akker, gebarsten klei, met een bloeiende plant

De raad constateert dat het niet goed gaat met rurale bodems in Nederland. De vitaliteit van de bodems staat onder druk. Ondanks (inter)nationaal beleid en richtlijnen hebben de bodems last van verzuring, vermesting, verdichting, verdroging en de kwetsbaarheid neemt toe. De afgesproken beleidsdoelen voor bodem, natuur, water en klimaat worden daardoor niet gehaald. Hierdoor staan landbouwopbrengsten onder druk en wordt de natuur- en bosbouwfunctie verstoord. In zijn advies ‘De bodem bereikt?!’ pleit de Rli voor ander bodembeleid. De overheid heeft hierin een belangrijke taak. De raad geeft zes aanbevelingen.

Lees meer over het advies ‘De bodem bereikt?!’

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Nicole van Buren, projectleider, nicole.van.buren@rli.nl tel. 06-10172005.