Kabinetsreactie op advies ‘Duurzaam en gezond’

Het kabinet geeft in zijn reactie op het advies ‘Duurzaam en gezond: samen naar een houdbaar voedselsysteem’ aan dat het advies een waardevolle bijdrage levert aan de discussie over de toekomst van ons voedselsysteem. Het kabinet deelt de analyse dat de transitie naar een duurzamer en gezonder voedselsysteem urgenter is geworden door de afspraken die zijn gemaakt in het Klimaatakkoord van Parijs. Het kabinet is het eens met de raad over de randvoorwaarden waaraan een duurzaam en gezond voedselsysteem moet voldoen: een landbouw- en voedselsysteem met toekomst heeft een financieel-economisch gezond verdienmodel. Én een duurzame en gezonde maaltijd moet betaalbaar zijn voor iedereen.

kaft advies met titel en illustratie van groenten

Eén van de grootste opgaven voor het voedselsysteem is dat we zoveel en zo snel mogelijk de emissie van broeikasgassen verminderen en ons aanpassen aan de veranderende klimaatomstandigheden die nu al zichtbaar zijn. Het kabinet zet in op de omslag naar een kringlooplandbouw en verwijst voor wat betreft de emissiereductie in de landbouw naar de discussie over het komende klimaatakkoord.

De Rli adviseert, ten aanzien van de verhouding tussen dierlijk en plantaardig eiwit in ons dieet, te streven naar 40% dierlijk en 60% plantaardig. Naast de al lopende initiatieven op het vlak van gezonde voeding zal het kabinet de ideeën die de Rli aandraagt meenemen in het Nationaal Preventieakkoord dat dit najaar verschijnt. Het kabinet neemt het advies om na te denken over financiële prikkels (zoals bijvoorbeeld het verhogen van de btw of een accijns op dierlijke producten en het verlagen van de btw op plantaardige producten) niet over.

Lees de brief aan de Tweede Kamer d.d. 7 september 2018 met de reactie van het kabinet op het advies ‘Duurzaam en gezond’

Lees meer over het advies ‘Duurzaam en gezond’

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Hannah Koutstaal, projectleider, hannah.koutstaal@rli.nl