Werkprogramma 2024-2025

De raad stelt jaarlijks een werkprogramma op dat wordt vastgesteld door de bewindslieden van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Economische Zaken (EZ), Klimaat en Groene Groei (KGG), Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN), Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het werkprogramma geeft een overzicht van de adviesthema's voor de periode 2024-2025. 

illustratie van radartjes die in elkaar grijpen met tekeningen er in van landbouw, infrastructuur, wonen, overleg, transport, energie

Met de adviesthema’s uit het werkprogramma beoogt de raad een vruchtbare bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de leefomgeving en infrastructuur. Vanwege de sterke onderlinge verbondenheid van de uitdagingen in de fysieke leefomgeving, strekken de meeste adviezen van de raad zich uit over de grenzen van de vier departementen in het fysieke domein.

Adviesthema’s

Uit het werkprogramma 2023-2024 lopen de volgende adviestrajecten door in 2024:

  • Ruimtelijke gevolgen van klimaatadaptatie op de lange termijn
  • De juridificering van het maatschappelijk debat over duurzaamheid en milieu
  • Brede welvaart in de praktijk van het omgevingsbeleid

Het adviestraject ‘duurzaam bouwen’ uit het werkprogramma 2023-2024 wordt naar verwachting begin 2024 opgestart. De raad verwacht het ongevraagde advies ‘Systeemfalen in het leefomgevingsbeleid’ medio 2024 uit te brengen. In december 2023 publiceerde de raad hier een probleemverkenning over.

Tenslotte bereidt de raad momenteel op verzoek van de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een advies over ‘de nationale aanpak funderingsproblematiek’ voor. Dit advies wordt, zoals in de adviesvraag verzocht, uiterlijk 1 maart 2024 opgeleverd.

De vijf nieuwe adviezen die de raad oppakt in het werkprogramma 2024-2025 zijn:

  1. Hoe halen we Montreal?
  2. Energiehoofdstructuur
  3. Toekomstige drinkwatervoorziening
  4. Inclusieve verduurzaming
  5. Sturen via overheidsdeelnemingen

Tevens organiseert de raad medio 2024, ter gelegenheid van de raadswisseling, een conferentie onder de titel:

6. Nederland na de verbouwing, conferentie

Bij meerdere adviezen van de raad is de vraag aan de orde is gekomen of Caraïbisch Nederland – de BES-eilanden - ook moet worden meegenomen in de scope van het advies. De conclusie is telkens dat het niet passend is om deze drie gemeenten in de reguliere adviestrajecten te betrekken, vanwege de zeer eigen leefomgevingsproblematiek die sterk afwijkt van het Nederlandse vasteland. Omdat de vraagstukken die in onze adviezen aan bod komen óók relevant (kunnen) zijn voor Caraïbisch Nederland, start de raad in het voorjaar van 2024 een voorstudie naar de manier waarop dit deel van Nederland wordt meegenomen in het leefomgevingsbeleid.

Naast bovengenoemde thema’s zal de raad de komende jaren, aanvullend op zijn reguliere werkzaamheden, adviseren op basis van (tussentijdse) uitkomsten van de evaluatie van de Omgevingswet. Hiervoor is de raad tijdelijk uitgebreid met twee raadsleden die ook deel uitmaken van de Evaluatiecommissie Omgevingswet. Over de programmering van deze adviezen en de daarin te beantwoorden adviesvragen worden afspraken gemaakt met de minister van BZK.

Kijk voor de laatste stand van zaken van de lopende adviezen op de webpagina ‘in voorbereiding’