Jaarverslag 2018

Het jaarverslag 2018 geeft een compact overzicht van de uitgebrachte adviezen en de doorwerking.

In 2018 bracht de raad zeven adviezen uit:

1. ‘Stroomvoorziening onder digitale spanning’: Dit advies richt zich op de nieuwe kwetsbaarheden in de stroomvoorziening, als gevolg van de voortschrijdende digitalisering.

2. ‘Duurzaam en gezond’: In dit advies zijn aanbevelingen gedaan om te komen tot een duurzame en gezonde productie en consumptie van voedsel.

3. ‘De stad als gezonde habitat’: In dit advies betoogt de raad dat met het omgevingsbeleid meer gezondheidswinst wordt bereikt, als naast bescherming van gezondheid (klassiek milieubeleid) ook wordt ingezet op bevordering van gezondheid.

4. ‘Van B naar Anders’: In het advies wordt gewezen op het belang van een integrale aanpak van de mobiliteitsvraagstukken en de noodzaak om het beleid beter aan te laten sluiten op de (technologische) ontwikkelingen en de veranderende eisen die aan mobiliteit worden gesteld.

5. ‘Versnellen woningbouwproductie, met behoud van kwaliteit’: In dit advies wordt gesteld dat er geen quick fix bestaat voor het versnellen van de woningbouwproductie. Eveneens is vastgesteld dat de urgentie van de bouwopgave niet mag leiden tot het ondergeschikt raken van andere opgaven, die bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving.

6. ‘Nationale Omgevingsvisie’: In dit advies wijst de raad erop dat de NOVI alleen betekenis kan krijgen als interdepartementale coördinatie en interbestuurlijke afstemming naar behoren plaatsvinden.

7. ‘Warm aanbevolen’: Dit advies richt zich op de mogelijkheden voor CO2-arme verwarming van gebouwen. De raad dringt erop aan dat overheden zo snel mogelijkheid duidelijkheid verschaffen over de gekozen richting, zodat eigenaren van gebouwen weten waar zij aan toe zijn en waar zij op kunnen rekenen. De raad beveelt aan om in gemeentelijke transitievisies warmte en in warmteplannen nauw aan te sluiten bij dat wat speelt in de wijk, zoals ingrepen in verband met wateroverlast of problemen rond veiligheid en leefbaarheid.