Samenvallende duurzaamheidsopgaven in de regio

de casus Zuidwestelijke delta

Verwacht 26 maart 2019

Aanleiding en vraag

In de regio komen verschillende duurzaamheidsopgaven samen. De Rli focust hierbij op de nationale opgaven klimaatadaptatie, energietransitie, circulaire economie en voedseltransitie. Deze opgaven doen zich op regionaal niveau tegelijkertijd voor. De vraag is ook hoe ze in de context van de regio samenvallen, zowel onderling als met regionale opgaven. Zit er strijd tussen, of is er winst te halen uit een gecombineerde aanpak?

bassins van de zagerkwekerij Delta Farms bij de Zeelandbrug in Kats met op de achtergrond het dorp Colijnsplaat aan de Oosterschelde
Foto: Zuidwest10 - bassins zagerkwekerij in Kats met op de achtergrond het dorp Colijnsplaat

Toelichting

De raad zoomt bij deze verkenning – bij wijze van voorbeeld – in op één regio. De insteek van het traject is om vanuit de casuïstiek van die regio algemene conclusies te trekken en signalen te geven die voor meer regio’s in Nederland gelden. De raad kiest voor een analyse van de Zuidwestelijke delta. Het is een regio die relatief minder in de belangstelling staat, maar waar de diverse ontwikkelingen nadrukkelijk spelen. Worden de duurzaamheidsopgaven en de diverse regionale opgaven wel voldoende met elkaar verbonden en in samenhang aangepakt?

Het is niet vanzelfsprekend dat de aanpak van verschillende opgaven goed op elkaar aansluit en zorgt voor wederzijdse versterking. Opgaven kunnen bovendien op vele manieren in karakter, tijdhorizon en dynamiek van elkaar verschillen, waardoor het lastig kan zijn om ze onderling te verbinden. Klimaatbestendigheid speelt op de lange termijn van 50 jaar en verder. De verduurzaming van de voedselproductie en -consumptie is op korte termijn urgent. Andere mogelijke verschillen betreffen bijvoorbeeld actoren en stakeholders, de mate van betrokkenheid van de overheid, en de geografische reikwijdte. Deze verschillen kunnen haaks staan op de behoefte aan een samenhangende aanpak.

Het realiseren van de beleidsdoelen van het Rijk is met de decentralisatieoperaties voor een belangrijk deel een regionale opgave. Het zal duidelijk zijn dat het halen van die doelen zonder (extra) betrokkenheid van het Rijk bijzonder lastig wordt. De Zuidwestelijke Delta is een regio die de handen vol lijkt te hebben aan de autonome ontwikkelingen (zoals een sterk afnemende beroepsbevolking) waarmee adequaat inspelen op de kansen en bedreigingen van de genoemde opgaven in het gedrang kan komen. De verkenning van de  Rli kan inzicht geven in de (extra) inzet die het Rijk moet geven om rijksdoelen bij de genoemde opgaven te realiseren..

Planning

De verkenning wordt uitgebracht op 26 maart 2019.

Samenstelling raadscommissie

dr. J.C. (Co) Verdaas, commissievoorzitter
M.W.B. (Mart) Lubben MSc, junior-raadslid
drs. K.J. (Krijn) Poppe

Externe commissieleden

ir. S. (Saskia) Goole (ICL-IP Terneuzen)
prof. dr. H.L.F. (Henri) de Groot (Vrije Universiteit Amsterdam)
mr. R.J. (Rein) van der Kluit (Waterschap Scheldestromen)

Informatie of reactie: 

Voor uw reactie op dit onderwerp of voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Tim Zwanikken, projectleider: tim.zwanikken@rli.nl.