Zoek

8 resultaten

Toerisme en de leefomgeving

advies_in_voorbereiding
Toerismebeleid is traditioneel gericht op het vergroten van het aanbod en het aantrekken van toeristen. De sterke groei van de sector en de daarmee samenhangende (piek)belasting voor de leefomgeving maken toerisme en recreatie tot een interessant adviesonderwerp.

Herijking natuurbeleid

advies_in_voorbereiding
Natuur is van levensbelang. De wereldwijd afnemende biodiversiteit baart grote zorgen. In dit adviestraject verkent de Rli hoe in Nederland de zorgelijke afname in natuurkwaliteit en biodiversiteit op tijd kan worden omgebogen naar herstel van een veerkrachtige natuur.

Sturen op ruimte

advies_in_voorbereiding
Nederland staat voor omvangrijke ruimtelijke opgaven, zoals de woningbouwopgave, de energietransitie en de omslag naar kringlooplandbouw. Bieden de nieuwe nationale kaders van Omgevingswet en Nationale Omgevingsvisie genoeg houvast om die opgaven aan te pakken?

Bodemdaling in veenweidegebied het Groene Hart

advies_in_voorbereiding
Welke keuzes moeten worden gemaakt in verband met de negatieve effecten van bodemdaling in het veenweidegebied Groene Hart en door wie?

Perspectieven landbouwers

advies_in_voorbereiding
Huidige verdienmodellen van boeren gaan vaak niet samen met de verwezenlijking van een duurzame landbouw. Wat is nodig vanuit de verschillende schakels in de keten om economische perspectieven te bieden aan boeren?

Kernenergie

advies_in_voorbereiding
Kernenergie staat volop in de belangstelling als één van de mogelijkheden binnen de energietransitie. Echter, een goed gesprek voeren over nut en noodzaak van kernenergie blijkt in de praktijk lastig. De raad is gevraagd hier advies over uit te brengen.

Nationaal Groeifonds

advies_in_voorbereiding
Hoe kan de economische groeisprong die het Nationaal Groeifonds beoogt optimaal verbonden worden met de transitieopgaven in de fysieke leefomgeving?

Plaats en toekomst van het woningcorporatiestelsel

advies_in_voorbereiding
Woningcorporaties verhuren relatief goedkope woningen aan enkele miljoenen huishoudens. Aan welke maatschappelijke opgaven kunnen corporaties in de komende 15-20 jaar efficiënt en effectief bijdragen? Wat zijn hierbij de benodigde randvoorwaarden?