Werving nieuwe leden voor de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is een strategisch adviescollege voor regering en Staten-Generaal voor de beleidsvelden in het fysieke domein. Op 1 augustus 2020 eindigt de tweede zittingstermijn van de raad.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat zoekt:

Leden voor de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur bestaat – naast de voorzitter – uit negen leden.
De leden zijn zeer betrokken bij één of meer adviesvelden van de raad: woningmarkt, woonomgeving, stad, ruimtelijke ordening, milieu, klimaat, water, landbouw, natuur, voedsel(kwaliteit), verkeer en vervoer, ruimtelijk-economische ontwikkeling, energie-infrastructuur en externe veiligheid.

U beschikt over ruime ervaring met politiek-bestuurlijke en strategische vraagstukken, met het analyseren van maatschappelijke en technologische trends en met de implementatie van onderzoeksresultaten in beleidsprocessen. U heeft deze ervaring opgedaan vanuit functies in de politiek, het openbaar bestuur, de wetenschap, het bedrijfsleven en/of maatschappelijke organisaties.

U heeft aantoonbaar gezag en staat ‘boven de partijen’ en u beschikt over het vermogen om in te spelen op maatschappelijke en politieke processen. Daarnaast kunt u snel maatschappelijke vraagstukken doorgronden, verschillende oplossingsrichtingen beoordelen en inspireren tot vernieuwende zoekrichtingen en oplossingen.

U voldoet aan het volgende profiel:

  • erkend gezag op (liefst meer dan één) werkterreinen en/of clusters van disciplines met bijbehorend (internationaal) netwerk;
  • bewezen betrokkenheid bij maatschappelijke problemen en oog voor maatschappelijke trends;
  • affiniteit met onderzoeksprocessen gericht op langetermijnontwikkeling;
  • ervaring met de adviesrol, bestuurlijke processen en de praktijk;
  • gedreven en nieuwsgierige persoonlijkheid die open staat voor nieuwe inzichten en argumenten in de loop van een debat;
  • vaardigheid om als voorzitter van een raadscommissie te kunnen functioneren;
  • bereid en in staat om één dag per week aan de raad te wijden en commissies te leiden;
  • open houding ten aanzien van innovatieve ideeën;
  • een onafhankelijke opstelling en in de gelegenheid om zonder ruggespraak of belangenbehartigersrol in de raad te functioneren.

De vergoedingen worden geregeld op basis van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies.

Het kabinet streeft bij de samenstelling van de raad naar de evenredige vertegenwoordiging van vrouwen en personen behorende tot etnische of culturele minderheidsgroepen. Zij worden uitdrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.

Voor nadere informatie over de Rli kunt u terecht op www.rli.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de algemeen secretaris van de Rli de heer dr. R. Hillebrand, telefoon 06-29582211.

Gegadigden voor het lidmaatschap van de Rli kunnen hun sollicitatie tot 29 februari 2020 zenden aan sollicitatie@rli.nl. Ook indien u anderen kent die in aanmerking komen, verzoeken wij u te reageren. De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 12 en 13 maart 2020.