Werk in uitvoering

Het werkprogramma geeft een overzicht van de adviestrajecten, de laatste stand van zaken en de planning.

  • Kwaliteit van bodems gaat achteruit. Wat is op de lange termijn nodig om te komen tot duurzaam bodembeheer?
  • De Rli wil met burgers in gesprek over hun ideeën, de zorgen die zij hebben en de kansen die zij zien voor een duurzame samenleving en hoe daar te komen. Hoe kan Nederland Verbindend Verduurzamen?
  • Er zijn zorgen over de gevaren van stoffen die worden gebruikt en vrijkomen in de leefomgeving. Is het stelsel van stoffen-, producten- en milieuregelgeving afdoende om deze zorgen weg te nemen?
  • Wat is de rol van de rijksoverheid bij de transitie naar een duurzame economie? Geven aard, omvang en verwachte economische impact van de transitieopgaven aanleiding tot herziening van deze rol? Welke lessen zijn te trekken uit de transitie van de energie-intensieve industrie?