Jaarverslag 2020

Het jaarverslag 2020 geeft een compact overzicht van het werk van de Rli, de uitgebrachte adviezen en de doorwerking.
Kaft met illustratie van de sleutelfuncties van de stad - publieke voorzieningen, wonen en vervoer

In 2020 bracht de raad de volgende adviezen uit:

  • ‘Greep op gevaarlijke stoffen’ De raad stelt in het advies dat de versprei­ding van gevaarlijke stoffen onvoldoende wordt beheerst. Het risico van cumulatieve blootstelling aan verschillende stoffen neemt toe. De transitie naar een circulaire economie maakt dit vraagstuk nog complexer, omdat bij hergebruik en recycling stoffen in productieketens terechtkomen. De raad ging in op de vraag: welke stappen zijn nodig voor een veiligere omgang met gevaarlijke stoffen?
  • ‘De bodem bereikt?!’ De vitaliteit van onze bodems staat onder druk door verzuring, vermesting, verdroging, verdichting en toenemende kwetsbaarheid. Afgesproken beleidsdoelen voor de bodem worden niet gehaald en de problemen verergeren door klimaatverandering. De raad doet daarom aanbevelingen voor een steviger bodembeleid in het advies ‘De bodem bereikt?!’.
  • ‘Verzet de wissel: naar beter internationaal reizigersvervoer per trein’ Internationaal treinverkeer kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verduurzamen van de transportsector en het realiseren van Nederlandse duurzaamheidsdoelen. Met ‘Verzet de wissel’ identificeert de raad knelpunten op het internationale spoor en geeft aanbevelingen hoe deze barrieres weg te nemen.
  • ‘Groen uit de crisis’ De raad bepleit in dit advies voor een groen herstel na de coronacrisis waarin economie, de werkgelegenheid en een duurzame leefomgeving hand in hand gaan. De raad roept op om economische herstelbeleid daarbij in te zetten in samenhang met een versnelde verwezenlijking van duurzaamheidsdoelstellingen.
  • ‘Stop bodemdaling in veenweidegebieden: het Groene Hart als voorbeeld’ Bodemdaling leidt tot steeds meer problemen in veenweidegebieden. Welke keuzes moeten worden gemaakt om (de effecten van) bodemdaling in veenweidegebieden tegen te gaan? De raad gaat in op de effecten van ontwatering en neemt daarbij het Groene Hart als voorbeeld.
  • ‘Toegang tot de stad: hoe publieke voorzieningen, wonen en vervoer de sleutel voor burgers vormen’ De toegang van de stad - zowel in fysieke zin als waar het gaat om wonen en gebruikmaken van publieke voorzieningen - staat voor steeds meer mensen onder druk. De raad doet in ‘Toegang tot de stad’ zes aanbevelingen aan Rijk en gemeenten die kunnen helpen om steden toegankelijk te houden.

Naast deze adviezen bracht de raad nog twee brieven uit, nam deel aan een denktank en organiseerde een meerdaagse conferentie:

  • ‘Brief Internationaal spoor’ Als onderdeel van het advies ‘Verzet de wissel’ stuurde de raad een brief getiteld ‘Improving international passenger rail’ aan de Eurocommissaris van Transport, Adina Vălean. De brief is tot stand gekomen in samenwerking met zusterraden uit België en Luxemburg. Diverse andere adviesraden op het gebied van duurzaamheid hebben de brief ondertekend of later onderschreven.
  • ‘Brief CCUS en waterstof’ In september 2020 organiseerden de Rli en de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen een bijeenkomst over Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS) en waterstof. De uitkomsten van deze bijeenkomst zijn verwoord in een brief aan de minister-presidenten van Nederland en Vlaanderen.
  • ‘Denktank Coronacrisis’ De raad neemt deel aan de Denktank Coronacrisis, die door de SER in het leven is geroepen.
  • Conferentie ‘Week van verbindend verduurzamen’ In mei organiseerde de raad de ‘Week van verbindend verduurzamen’. Deze meerdaagse conferentie was het slotstuk van een traject waarin de Rli op zoek ging naar manieren om mensen meer te betrekken bij verduurzaming.