Werkprogramma 2021-2022

De raad stelt jaarlijks een werkprogramma op dat wordt vastgesteld door de bewindslieden van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Economische Zaken en Klimaat (EZK), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het werkprogramma geeft een overzicht van de adviesthema's voor de periode 2021-2022.

illustratie van radertjes die in elkaar grijpen

De raad heeft de ambitie om in de komende jaren bij te dragen aan het versnellen van de noodzakelijke transities in het brede veld van de fysieke leefomgeving. Vanwege de sterke onderlinge verbondenheid van de uitdagingen in de fysieke leefomgeving zullen de meeste adviezen van de raad zich uitstrekken over de grenzen van de vier departementen in het fysieke domein.

Werkprogramma 2021-2022

Twee adviestrajecten die de raad in uitvoering heeft lopen door in 2021:

  • Digitalisering en de transitie naar een duurzame samenleving (werkprogramma 2018-2019)
  • Integraal afwegen bij bereikbaarheidsopgaven (op verzoek van de Tweede Kamer)

De vijf nieuwe thema's die de raad oppakt zijn:

  • Herijking natuurbeleid
  • Plaats en toekomst van het woningcorporatiestelsel
  • Sturen op schaarse ruimte
  • Toekomstperspectief landbouw
  • Kerncentrales

Kijk voor de laatste stand van zaken op In voorbereiding