Evaluatie tweede zittingsperiode Rli 2016-2020

Het kabinet heeft op 28 september 2020 zijn oordeel over het functioneren van de raad aangeboden aan het parlement.
kaft van rapport met titel Evaluatie Rli 2016-2020 door KWINKgroep

Het kabinet heeft op 28 september 2020 zijn oordeel over het functioneren van de raad aangeboden aan het parlement. De Kaderwet adviescolleges geeft aan dat de Rli elke vier jaar een evaluatie moet uitvoeren.

Het kabinet heeft op 28 september 2020 zijn oordeel over het functioneren van de raad aangeboden aan het parlement. De Kaderwet adviescolleges geeft aan dat de Rli elke vier jaar een evaluatie moet uitvoeren. Op 1 augustus 2020 eindigde de tweede zittingstermijn (2016-2020) van de raad. De KWINKgroep heeft in opdracht van de Rli een onafhankelijke evaluatie uitgevoerd. Samen met een brief waarin de raad verantwoording aflegt aan regering en parlement en aangeeft hoe hij om wil gaan met de bevindingen van de KWINKgroep is het evaluatierapport eind mei aan het kabinet gestuurd.

Het kabinet onderschrijft het algemene positieve oordeel dat KWINK in zijn evaluatierapport geeft over het functioneren van de raad. De evaluatie en de kabinetsreactie bieden de raad de gelegenheid om zijn eigen functioneren in de komende raadsperiode (2020-2024) verder te verbeteren.


De kabinetsreactie gaat in op:

 • Het functioneren van de raad
 • De totstandkoming van het werkprogramma
 • Het onderscheid tussen gevraagde en ongevraagde adviezen
 • De doorwerking, -directe- toepasbaarheid en het strategisch karakter van adviezen
 • De in de evaluatie geconstateerde defensieve grondtoon van de kabinetsreacties op adviezen


Conclusies

 • Het algemene oordeel over het functioneren van de raad is positief
 • De Rli levert met heldere, richtinggevende en agenderende adviezen voeding aan het politiek-maatschappelijk debat
 • Het kabinet steunt de inzet van junior-raadsleden door de Rli
 • Het kabinet steunt de ingezette richting van de raad om het burgerperspectief te betrekken in zijn advisering
 • Er is waardering voor de over het algemeen goede afstemming tussen de raad en de betrokken departementen
 • Voor wat betreft doorwerking ziet het kabinet dat de raad een mooi evenwicht gevonden heeft in de mate waarin aandacht gevraagd wordt voor adviezen
 • De door KWINK vastgestelde defensieve grondtoon in kabinetsreacties wordt door het kabinet ter harte genomen
 • De kabinetsreactie bevat ook enkele aandachtspunten
 • Het kabinet herkent de constatering van KWINK dat niet alle kennis vertegenwoordigd is in de raad en benadrukt dat waar specifieke kennis ontbreekt het essentieel is om het hiaat te herkennen en deze kennis vervolgens van buiten aan te vullen
 • Het kabinet moedigt de Rli aan om op zoek te gaan naar mogelijkheden om de aansluiting bij de dagelijkse beleidspraktijk te versterken en daarmee de balans te blijven zoeken tussen de langetermijndoorwerking en de toepasbaarheid van aanbevelingen op de korte termijn


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bas Waterhout, projectleider, bas.waterhout@rli.nl

Lees meerover de Kaderwet adviescolleges