Brede blik op erfgoed

Nederland gaat op de schop om allerlei transities en ontwikkelingen ruimtelijk te kunnen opvangen. De Raad voor Cultuur en de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur hebben gekeken wat deze ontwikkelingen voor het onroerend erfgoedbeleid betekenen.
Een brede blik op erfgoed

Aanleiding en adviesvraag

Nederland gaat op de schop om allerlei transities en ontwikkelingen ruimtelijk te kunnen opvangen. De gevolgen van onder meer de energietransitie, klimaatadaptatie, verstedelijking, schaalvergroting in de landbouw, technologische innovaties en veranderingen in de bevolkingssamenstelling zijn groot, maar gaan met onzekerheden gepaard en zijn voor elke regio anders. Op verzoek van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben de Raad voor Cultuur (RvC) en de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) gekeken wat deze ontwikkelingen voor het onroerend erfgoedbeleid betekenen. Dat beleid hoeft niet drastisch te worden gewijzigd, is de conclusie, er is vooral behoefte aan een cultuurverandering in de sector.

 

Aanbevelingen

Zorg over kwaliteit gebieden

De transities zijn aanleiding meer aandacht te geven aan de kwaliteit van gebieden.

Omgevingsvisies als instrument

Verhalen over erfgoed kunnen hierbij een inspiratiebron zijn, draagvlak creeren voor verandering en een verbindende rol spelen bij een gedeelde visie op de toekomst..

Meer oog voor de gebruiker

De erfgoedsector moet zijn focus verleggen van ‘selecteren en aanwijzen’ naar ‘makelen en schakelen’. Stimuleer tijdelijk en nieuw gebruik door mee te denken met de wensen van de gebruiker. Richt ook het instrumentarium hierop in.

Aandacht voor doelgroepen

De raden constateren dat er actiever gezocht moet worden naar draagvlak en inbreng van jongeren en Nederlanders met een migratieachtergrond. Gebruik ook de verhalen over erfgoed die zij vertellen om een verbinding te leggen in de gesprekken over de toekomst van een gebied.

Datum van publicatie

Op 18 december 2017 hebben de RvC en de Rli hun advies ‘Brede blik op erfgoed; over de wisselwerking tussen erfgoed en transities in de leefomgeving' aangeboden aan minister Van Engelshoven van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Meer informatie

Voor meer informatie over het advies en kunt u contact opnemen met Tim Zwanikken, projectleider, telefoon: 06 52874404 e-mail: tim.zwanikken@rli.nl