Pers

168 persberichten

Advies Risicoanalyse Waddenzee

Raad voor de Wadden - 26 november 2004
een samenhangend overzicht De Raad voor de Wadden heeft op 17 november een advies aan de Vaste commissie voor VROM uitgebracht over risicoanalyses voor de Waddenzee. De Raad is om dit advies gevraagd, omdat de Tweede Kamer wil weten welke risico’s voor di ...

Sanering van landbouw bedreigt Nederlands cultuurlandschap

VROM-raad - 19 november 2004
De landbouw in Nederland maakt onder druk van wereldwijde concurrentie en de afbouw van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid een pijnlijk saneringsproces door, dat vergaande gevolgen heeft voor het landelijk gebied. Jaarlijks stoppen 4 à 5% van onze boere ...

Kenniseconomie verlangt offensief ruimtelijk beleid

VROM-raad - 19 november 2004
Nederland zal meer synergie moeten kweken tussen zijn mainports (Schiphol, de havens) en de kenniseconomie. Die kenniseconomie bloeit vooral in de  'brainports': de internationaal ontsloten en aantrekkelijke stedelijke centra met hoofdkantoren, ...

Nota Ruimte: koers goed maar zorgen over de uitwerking

VROM-raad - 15 juni 2004
De VROM-raad onderschrijft de koers die in de Nota Ruimte wordt gekozen: selectief  beleid op nationaal niveau, decentralisatie en versterking van de positie van het middenbestuur, versterken van samenhang in beleid en de oriëntatie op ontwikkelingsplanol ...

Buiten bouwen: evenwicht tussen restricties en vrijheid

VROM-raad - 27 mei 2004
Bouwen in het buitengebied kan een betekenisvolle bijdrage leveren aan het landschap. Maar het is niet gewenst om ongeclausuleerd de poorten open te zetten voor bebouwing in het buitengebied. Buiten bouwen behoort het landschap te verrijken, niet op te so ...

Veelbelovende lijn cie Meijer vereist nadere uitwerking

Raad voor de Wadden - 30 april 2004
Raad voor de Wadden reageert op advies Commissie Meijer De Raad voor de Wadden (RvdW) vindt het advies van de Adviesgroep Waddenzeebeleid (Commissie Meijer) een goede basis voor nieuw Waddenzeebeleid, maar meent wel dat verdere discussie en uitwerking nod ...

Veranderend platteland vraagt om vernieuwd bestuur

RLG - 9 april 2004
Veranderingen in het landelijk gebied vragen om een heroriëntatie op de rol tussen overheden onderling en tussen overheid en samenleving. Provincies moeten in de toekomst eerstverantwoordelijk worden voor de realisering van rijks- en provinciale doelen om ...

Dierziektebeleid kan en moet anders

RLG - 6 februari 2004
Het gebruik van markervaccins, snellere diagnose van besmettelijke dierziekten, een laagdrempelige aanmelding van verdenkingen van een ziekte en herziening van de productiemethoden in de gehele keten. Deze maatregelen brengen het beleid voor de bestrijdin ...

Raad voor de Wadden adviseert Minister Veerman over toekomst schelpdiervisserij

Raad voor de Wadden - 5 februari 2004
De mechanische kokkelvisserij in zijn huidige vorm moet beëindigd worden. Zo luidt een van de conclusies van de Raad voor de Wadden in zijn advies ”Duurzaam duurt het langst lI” Naar een nieuw schelpdiervisserijbeleid voor de Waddenzee”. De Raad heeft van ...

Recreatie terug op politieke agenda

RLG - 28 januari 2004
Recreatie moet terug op de politieke agenda, dat is de hoofdboodschap van de Raad voor het Landelijk Gebied in zijn advies over de toekomst van de recreatie in ons land Ontspannen in het groen. Het eerste exemplaar is vandaag aan minister Veerman van LNV ...

Pagina's