Pers

18 persberichten

The impact of European environmental policy in the Netherlands: national characteristics and choices make the difference

persbericht
VROM-raad - 19 maart 2008
The application of several European environment directives has been a contentious issue in the Netherlands. Here the process has thrown up more barriers to economic activity than in other countries. According to the VROM Council, which advises the governm ...

Leidraad voor de toekomst van de Randstad: verbinden en verknopen

persbericht
VROM-raad - 14 maart 2008
Om de concurrentiepositie van de Randstad te versterken moet het kabinet een metropolitane ontwikkelingsstrategie uitwerken. Centraal in die strategie staat een netwerk van internationale, bovenregionale en regionale centra die elkaar aanvullen en die ond ...

Zoetwatervoorziening landbouw in verziltende Delta vraagt heldere kaders

persbericht
RLG - 5 maart 2008
De verzilting in de zuidwestelijke Delta bemoeilijkt de zoetwatervoorziening van de landbouw. Op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de Raad voor het Landelijk Gebied hierover het advies ‘Kaders zo helder als water’ u ...

Kansen en bedreigingen van Megastallen

persbericht
RLG - 12 februari 2008
Megastallen bieden kansen voor milieu, dierenwelzijn, diergezondheid, en landschap, maar bedreigingen voor de volksgezondheid. Dat blijkt uit de analyses van het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP), de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA), de Raad voor het ...

Adviesraden: “Prijskaartje CO2-uitstoot verkeer hard nodig”

persbericht
VROM-raad - 28 januari 2008
Het huidige beleid voor de transportsector is volstrekt onvoldoende om de Europese klimaatdoelen op langere termijn te halen. Daarvoor is een trendbreuk in de groei van de CO2-uitstoot van het verkeer en vervoer noodzakelijk. Als er niets verandert, zal d ...

Onteigening nodig voor natuur

persbericht
RLG - 24 januari 2008
Onteigening moet vaker ingezet worden bij grondverwerving voor natuur. De aanleg van natuur gaat langzamer dan afgesproken. De noodzakelijke versnelling is mogelijk door grond te onteigenen en grondeigenaren daarvoor volledig schadeloos te stellen. Dat st ...

Windturbines passen niet in open Waddenlandschap

persbericht
Raad voor de Wadden - 23 januari 2008
De Raad voor de Wadden vindt plaatsing van windturbines nabij de Waddenzee een aantasting van het unieke open landschap van de Waddenzee. De Raad voor de Wadden schrijft dit in zijn advies dat vandaag is uitgebracht op verzoek van Minister Cramer van VROM ...

Einde aan vrijblijvendheid bij aanpak bereikbaarheid werklocaties

persbericht
Raad VenW - 17 januari 2008
Overheid en bedrijfsleven hebben elkaar nodig bij het oplossen van bereikbaarheidsproblemen. Werklocaties en locaties van publieke voorzieningen zoals scholen en ziekenhuizen, hebben in toenemende mate te maken met een slechte bereikbaarheid. De overheid ...