Raad bepleit veiligstellen natuurbeleid op BES-eilanden

Nederland wordt verantwoordelijk voor koraalriffen, nevelwouden en andere Caribische natuur. Met de toetreding tot Nederland van de eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba (BES eilanden) als bijzondere gemeenten nemen de natuur in kwaliteit en de biodiversiteit spectaculair toe. Bij de onderhandelingen over de toetreding is aandacht besteed aan veiligheid, onderwijs, volksgezondheid en financiën, maar volgens de raad te weinig aan natuur. Met het advies 'Koraalriffen in Nederland aan de minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) signaleert de Raad voor het Landelijk Gebied (RLG) de noodzaak om de grotere politieke verantwoordelijkheden tijdig op te pakken.

Uniek op wereldschaal

De Nederlandse biodiversiteit zal door de toetreding toenemen van ongeveer 40.000 soorten tot ongeveer 50.000 soorten. Daaronder zijn 200 soorten uniek op wereldschaal en meer dan 100 soorten staan op de CITES lijst (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) van bedreigde soorten. De Caribische koraalriffen en nevelwouden verschijnen naast duinen, heide en de akkerranden als belangrijk landschap van Nederland.

Bescherming valt weg

Bestuurlijk ligt een grote verantwoordelijkheid voor het natuurbeleid bij het plaatselijk bestuur van de eilanden. De ondersteuning van het plaatselijk bestuur valt met de overgang van de eilanden naar Nederland grotendeels weg. Die overgang wordt medio 2010 verwacht. Goed functionerende bestaande voorzieningen komen daardoor in gevaar. Een visie op nieuwe voorzieningen voor de korte én lange termijn ontbreekt. Ook zijn onvoldoende middelen gereserveerd. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de minister van LNV en de staatssecretaris van BZK.

Aanbevelingen

In 2010 zullen de overheden op de eilanden formatieve en budgettaire ondersteuning nodig hebben om het natuurbeleid voort te kunnen zetten en verder te ontwikkelen. De raad adviseert voor het lange termijn perspectief een tijdelijke Task Force BES-Natuur in te stellen. De Task Force kan worden samengesteld uit de eilandbesturen, de ministeries van LNV, BZK, maatschappelijke organisaties op de BES-eilanden en in Nederland. Ook adviseert de raad een samenwerkingsovereenkomst tussen de vier landen van het koninkrijk (Nederland, Curaçao, St. Maarten en Aruba) om waar mogelijk samen op te trekken. Reacties op het advies De minister van LNV stelt in haar eerste reactie op het advies dat gebieden die het nodig hebben snel een beschermde status moeten krijgen. De minister beraadt zich op de aanbevelingen maar wil eerst nader onderzoek doen. LNV stuurt per 1 september een project-attaché om de situatie te verkennen. "Een belangrijk rapport", reageert staatssecretaris Bijleveld van BZK "omdat het benadrukt dat we er hele bijzondere natuurgebieden bij krijgen. Ook voor de lokale economieën, die voor een groot deel afhankelijk zijn van het toerisme, is behoud van de natuur zeer belangrijk."