Stimuleer groen ondernemerschap

De Raad voor het Landelijk Gebied constateert dat veel rapporten en onderzoeken de waarde van groen onderschrijven. Ook zijn er veel goede plannen voor uitbreiding en bescherming van natuur en landschap. Maar analyses en rapporten laten ook steeds weer zien dat de realisatie van groen achterblijft bij de ambities. Dit is het gevolg van de lage prioriteit van groen op de (lokale) politieke agenda en de geringe opbrengstpotentie. Maar er zijn ook voorbeelden van succesvolle arrangementen voor de ontwikkeling en het beheer van groen in de woonomgeving. Het blijkt dat groen juist wél succesvol tot stand kan komen met inbreng van private partijen en betrokkenheid van burgers. De raad heeft de randvoorwaarden voor die successen bestudeerd en beschreven in het advies ‘ondernemend in groen’. Dit advies is aangeboden aan minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Benut bestaande kennis beter

Voorbeelden van succesvolle ontwikkeling en beheer van groen in de woonomgeving zijn weliswaar voorhanden, maar veel beleidsmakers op lokaal en regionaal niveau weten niet van het bestaan van deze voorbeelden. Er valt nog een wereld te winnen met het intensiveren van de kennisoverdracht van bekende en reeds in de praktijk toegepaste arrangementen. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van het kennisnetwerk “groen en de stad”.

Professionaliseer opdrachtgeverschap

Private partijen redeneren vanuit het eigen welbegrepen commercieel belang. Zij realiseren groen wanneer daar echt geld mee te verdienen valt. Zij vinden groen traditioneel iets van de overheid, terwijl zij dat ook zelf uitstekend zouden kunnen doen. Groen is niet langer een zaak van overheden alleen, maar dan moeten deze het ook aan private partijen vragen. Overheden moeten private partijen uitdagen, verleiden en hen de goede vragen stellen. De raad acht het dan ook gewenst, dat overheden zich ontwikkelen tot professionele opdrachtgevers. Hij adviseert de ministeries van LNV en VROM te investeren in vergroting van de kennis op het gebied van financiële regelingen en constructies ten aanzien van aanleg van groenvoorzieningen (cursussen, kennisinfrastructuur). Deze kennis is al voorhanden maar wordt door een groot aantal overheden nog niet gekend en toegepast.

Ontwikkel en beheer groen in Krachtwijken

Groen is niet de ultieme oplossing voor de 40 Krachtwijken, maar kan wel een bijdrage leveren aan de leefbaarheid, gezondheid en sociale cohesie. De raad adviseert corporaties, verenigingen van eigenaren en gemeenten  samen na te gaan in hoeverre beheersarrangementen en betrokkenheid van bewoners opties zijn. Daarbij moeten deze partijen bewoners uitdagen en verleiden om zelf verantwoordelijkheid te nemen. De echte verbetering in de wijken komt immers niet vanuit het stadhuis tot stand maar vanuit bewoners die zelf het heft in handen nemen.
Om bewoners meer  te betrekken zou je ze mede-eigenaar van de openbare ruimte kunnen maken. Woningcorporaties kunnen hieraan een bijdrage leveren. Zij stimuleren al vele jaren het eigenaarschap of mede eigenaarschap van de woning omdat dit tot hogere kwaliteit van de woonomgeving zou leiden. Zij doen dit vanuit de gedachte dat de prikkel om een eigen woning goed te onderhouden groter is dan de prikkel om een huurwoning te onderhouden. De raad vindt het waardevol samen met corporaties te onderzoeken of deze lijn niet valt door te trekken naar groen in de omgeving van deze woning.
Ook acht de raad het denkbaar dat bewoners een bijdrage aan het groenbeheer leveren via de servicekosten die in de huur zitten. Waarom wel betalen voor het schoonmaken van het portiek en niet voor het parkje voor de deur? Verenigingen Van Eigenaren kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.