Gebiedsontwikkeling: een waardevolle investering

De Raad voor het Landelijk Gebied heeft het advies ‘Gebiedsontwikkeling: het investeren waard’ op vrijdag 28 november 2008 aangeboden aan de voorzitter van de Adviescommissie Landelijk Gebied van het Interprovinciaal Overleg (IPO). Het advies gaat in op de nieuwe rol van de provincies bij gebiedsontwikkeling. De raad concludeert dat het vormgeven van de nieuwe rol van de provincies vraagt om blijvende investeringen in de eigen bestuurlijke en ambtelijke organisatie. Dit advies is de afsluiting van de gesprekken die de raad met de provincies voerde naar aanleiding van het eerder verschenen advies over de provinciale regierol ‘Achter open deuren’.

In zijn advies ‘Gebiedsontwikkeling: het investeren waard’ concludeert de raad dat provincies actief zijn om hun nieuwe rol en werkwijze te ontwikkelen. Provincies interpreteren gebiedsontwikkeling nu verschillend en het element financiële verevening ontbreekt. Er is behoefte aan een duidelijke definitie en criteria om te bepalen wanneer gebiedsontwikkeling de juiste keuze is. Bij gebiedsontwikkeling geven overheden en private partijen gezamenlijk en risicodragend uitvoering aan grote complexe projecten vanaf het stadium van planuitvoering. Voor de provincie is de ondernemende en risicodragende rol een nieuw element in de werkwijze bij gebiedsontwikkeling. De provincies zullen in dit samenwerkingsverband voortdurend hun rol moeten bepalen. Het vinden van de juiste balans tussen de semi-private rol en de publieke rol en het kunnen schakelen tussen deze rollen is lastig en levert spanningen op.

Bij gebiedsontwikkeling speelt financiering een cruciale rol. Het flexibel kunnen inzetten van financiële middelen is van groot belang. Provincies missen de flexibiliteit ten aanzien van de inzet van middelen zoals het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) om in gebieden passende oplossingen tot stand te brengen. ILG kan vernieuwend werken als de provincie zowel budget als regie overdraagt aan maatschappelijke organisaties.