De impact van Europees (milieu)beleid in Nederland: kenmerken en keuzes zijn bepalend

De toepassing van een aantal Europese milieurichtlijnen heeft in Nederland veel stof doen opwaaien. Méér dan in andere landen ondervonden economische activiteiten hierdoor belemmeringen. Volgens de VROM-raad  zijn niet zo zeer deze richtlijnen maar de eigen karakteristieken en keuzes van Nederland de oorzaak van deze belemmeringen. Dit schrijft de VROM-raad in het advies ‘Brussels lof’ dat op 19 maart 2008 in Den Haag is aangeboden aan minister Cramer. Het advies biedt handreikingen voor ontwikkeling en implementatie van Europees recht en beleid.

Europees beleid en recht is in Nederland goed te realiseren door nadrukkelijker rekening te houden met specifiek Nederlandse kenmerken en keuzes. Al bij het totstandkomen van Europees beleid en recht kan een inschatting gemaakt worden voor de gevolgen in Nederland. Ook zou vaker bekeken moeten worden welke keuzes andere landen maken. De speelruimte die het EG-recht biedt kan beter benut worden.

Vandaag de dag bestaat de neiging om uit schrik voor het vastlopen van infrastructurele projecten in te zetten op zwakkere normen voor milieukwaliteit. De raad vindt dit onverstandig: voor Nederland is een ambitieuze Europese normstelling met betrekking tot milieukwaliteit blijvend van belang. Nederland moet dan ook blijven pleiten voor voldoende strenge Europese eisen met betrekking tot milieukwaliteit. Om aan de hoge Europese milieukwaliteitseisen te kunnen voldoen heeft Nederland ook een groot belang bij voldoende strenge normering van vervuilingsbronnen op Europees niveau. Wel zou Nederland moeten blijven pleiten voor een koppeling tussen normen voor milieukwaliteit en een strenge normering van vervuilingsbronnen. Ook is ruimte voor specifieke omstandigheden van een lidstaat van essentieel belang.

In Nederland worden bij bouw- en infrastructurele projecten veel meer  beroepsprocedures gestart dan in andere Europese lidstaten. De administratieve rechter in Nederland werkt snel en efficiënt. Voor een echt ‘level playing field’  in de Europese Unie zouden de verschillen tussen de lidstaten in het administratief recht (toegang tot de rechter, snelheid van afwikkeling) kleiner moeten worden. De VROM-raad pleit dan ook voor een discussie op Europees niveau over de verschillen in nationale rechtsbeschermingsmogelijkheden en de gevolgen daarvan voor de toepassing en naleving van Europeesrechtelijke normen.