Advies Risicoanalyse Waddenzee

een samenhangend overzicht

De Raad voor de Wadden heeft op 17 november een advies aan de Vaste commissie voor VROM uitgebracht over risicoanalyses voor de Waddenzee. De Raad is om dit advies gevraagd, omdat de Tweede Kamer wil weten welke risico’s voor dit gebied in kaart zijn gebracht voor mens en milieu. Omwille van de tijd heeft de Raad zich beperkt tot een niet – uitputtend - overzicht van de meest actuele analyses en studies die zijn uitgevoerd naar activiteiten met effecten op de Waddenzee.

De Raad heeft op basis van het overzicht van studies een aantal conclusies kunnen trekken.

De Raad concludeert dat er weinig risicoanalyses zijn uitgevoerd naar de effecten van menselijke activiteiten in de Waddenzee. Vooral op het gebied van scheepvaart en kustbescherming zijn risicostudies uitgevoerd en beheersstrategieën geformuleerd. Opvallend vindt de Raad dat er veel (ecologisch) onderzoek is verricht naar effecten van activiteiten op bepaalde soorten of deelprocessen. Er is echter maar weinig samen-hangend onderzoek uitgevoerd, waarin ook naar een opeenstapeling van effecten en gevolgen is gekeken.

De Raad is van mening dat er allereerst een goede en systematische analyse van bestaande kennis moet worden uitgevoerd. Aanvullend is het nodig om de belangrijkste ecologische en morfologische processen in kaart te brengen voordat risicovolle activiteiten in dit gebied beoordeeld kunnen worden.

De Raad voor de Wadden

De Raad voor de Wadden is een onafhankelijk adviescollege, ingesteld door het ministerie VROM. De Raad heeft als wettelijke taak, gevraagd en ongevraagd adviezen uit te brengen over bestaand, nieuw en toekomstig beleid, dat zowel direct als indirect met het Waddengebied te maken heeft.