“Duurzaam duurt het langst”: Raad voor de Wadden brengt een advies uit over duurzame Waddenvisserij.

De betekenis van de visserij op de Waddenzee, nu en in de toekomst, is momenteel volop in discussie: trilateraal in het kader van het Wadden Sea Forum en nationaal in het kader van het Sociaal-Economisch Ontwikkelingsperspectief voor het Waddengebied. Ook zullen de uitkomsten van het evaluatieprogramma EVA II gevolgen hebben voor de schelpdiervisserijsector. Als laatste zal het besluit van de Nederlandse Mededingingsautoriteit gevolgen kunnen hebben voor de visserij in het algemeen en voor de garnalenvisserij op de Waddenzee in het bijzonder.

In de context van al deze ontwikkelingen heeft de Raad voor de Wadden  op verzoek van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuur en Visserij een advies uitgebracht over duurzame Waddenzeevisserij.

In het advies zijn de voorwaarden om te komen tot een duurzame visserij op de Waddenzee opgesomd en daarna voor de verschillende visserijactiviteiten uitgewerkt. De Raad ziet goede mogelijkheden voor de meeste vormen van visserij op de Waddenzee, maar constateert ook dat er nog belangrijke stappen moeten worden gezet.

Een van de algemene uitgangspunten voor het advies is dat de Waddenzee een complex en dynamisch ecosysteem is. Bij het vaststellen van maximale vangsthoeveelheden moet meer rekening worden gehouden met deze natuurlijke dynamiek. Hetzelfde geldt voor het trekken van conclusies op basis van schommelingen in het aantal vogels. Enkele hoofdpunten van het advies van de Raad zijn: 

  • De reservering van voedsel voor vogels in de Waddenzee moet na tien jaar worden herzien. Uitgangspunt is dat vogels die normaal in de Waddenzee foerageren in principe in de Waddenzee voldoende voedsel moeten kunnen vinden.
  • De samenwerking tussen overheid, visserij en andere belangen, waarbij de visserijsector zelf de verantwoordelijkheid neemt voor het uitvoeren van beleid wordt gezien als een onmisbare werkwijze om draagvlak te krijgen voor het beleid. Tegelijkertijd kan deze samenwerking tot een vereenvoudiging van regels leiden. De Raad adviseert de Staatssecretaris met klem dit ‘co-management’ (actief) weer op gang te brengen, omdat deze samenwerking de afgelopen jaren is gestagneerd.
  • De huidige mossel(zaad)visserij is inpasbaar op de Waddenzee, maar moet voorlopig beperkt blijven tot de hiervoor opengestelde gebieden. Wanneer er sprake is van een voldoende groot oppervlak aan stabiele mosselbanken, een belangrijke voedselbron voor vogels kan onder voorwaarden de gehele Waddenzee worden opengesteld voor de mosselzaadvisserij. Hierbij moeten kwetsbare leefgebieden, waaronder stabiele mosselbanken en zeegrasvelden worden ontzien en wordt gevist op basis van jaarlijks op te stellen visplannen.
  • Met betrekking tot de kokkelvisserij moet de toegestane vangsthoeveelheid van 10 miljoen kilogram kokkelvlees teruggebracht worden naar een zodanig niveau, dat er in de gehele Waddenzee een aanzienlijke toename kan optreden van meerjarige, volgroeide kokkels. Daarnaast moet aangestuurd worden op een kokkelvisserij die uitsluitend gericht is op de economisch aantrekkelijke volgroeide kokkels. Als blijkt dat de hoeveelheid kokkels die op deze wijze beschikbaar komt structureel minder bedraagt dan 5 miljoen kilogram kokkelvlees per jaar, dan moet de Staatssecretaris een deel van de sector saneren door deze uit te kopen.
  • Verder zal voor wat betreft de garnalenvisserij en de boete die is opgelegd door de Nederlandse Mededingingsautoriteit duidelijkheid moeten worden geschapen in de vraag of en hoe  Producentenorganisaties kunnen komen tot gezamenlijke afspraken en visplannen. De situatie die is ontstaan kan ook grote consequenties hebben voor individuele vissers en andere visserijvormen die niet gequoteerd zijn. Daarom zal de Staatssecretaris direct nadere afspraken met de Europese Commissie moeten maken over de instandhouding van een beheerste visserij voor alle Europese niet-gequoteerde vissoorten.

 

Voor nadere informatie of voor de volledige tekst van het advies kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Raad voor de Wadden, tel. (058) 212 60 15.