Besluitvorming rond Europees landbouwbeleid wacht niet op Nederlandse verkiezingsuitslag

De Raad voor het Landelijk Gebied (RLG) en de Raad voor ruimtelijk, milieu en natuuronderzoek (RMNO) vragen de – demissionaire – ministers Veerman (LNV) en Kamp (VROM) in een brief op 16 januari 2003 om vast te houden aan de wens van Nederland om het Europees landbouwbeleid fors te hervormen. De besluitvorming over Europees landbouwbeleid vindt nu plaats. Nederland ondersteunt de hervormingsvoorstellen van de Europese Commissie (EC). Ook als het kabinet van kleur verandert, blijft het Nederlandse standpunt gelijk, omdat alle coalitiepartijen dit standpunt huldigen. De raden wijzen beide ministers hierop en dringen erop aan om in Brussel de rug recht te houden.

In december hebben de beide raden samen met andere Europese adviesraden in een brief aan de eurocommissarissen Fischler en Wallström een krachtig pleidooi gehouden voor het vasthouden aan de hervormingsvoorstellen die de Europese Commissie afgelopen zomer publiceerde. De samenwerkende Europese adviesraden voor omgevingsbeleid (EEAC) en de Europese Commissie vinden een verschuiving van gelden van het markt- en prijsbeleid naar het plattelandsbeleid hard nodig. Door milieuvoorwaarden te verbinden aan de inkomenssteun aan boeren en door afromen van die inkomenssteun ten behoeve van plattelandsontwikkeling, komen gelden vrij voor een meer marktgerichte én duurzame ontwikkeling van landbouw en platteland. De EEAC wijst er bovendien op dat hiervoor ingrijpende verandering van het huidig beleid nodig is; niet alleen inhoudelijk, maar ook qua aansturing: op alle niveaus van besluitvorming. De bestuurlijke en organisatorische betekenis hiervan wordt door de EC nog onvoldoende onderkend. Men laat het over aan de lidstaten.

De Nederlandse regering wil forse veranderingen van het Europees landbouwbeleid: grotere marktgerichtheid, integreren van milieuvoorwaarden en versterken van het platteland. Het Nederlands standpunt in deze is in de afgelopen jaren – ongeacht de politieke kleur van de regering – vrijwel onveranderd gebleven. De RLG en de RMNO spreken de – demissionaire – ministers hierop aan. Los van de politieke machtsverhoudingen van dit moment zullen de ministers in Brussel hun rug recht moeten houden als het gaat om beleid waarover in Nederland grote eensgezindheid bestaat. De beide raden zullen van hun kant hervormingen ondersteunen, door zich in hun advisering in te zetten voor radicale bestuurlijke en organisatorische veranderingen, zodat landbouw en samenleving beter op elkaar worden afgestemd. De Europese Raad zal binnenkort belangrijke beslissingen moeten nemen over de voorstellen van de Commissie.