Nieuws

279 nieuwsberichten

Advies Toekomst landbouw

5 september 2012 - Verwacht: advies over de toekomst van de Nederlandse land- en tuinbouw. Het advies gaat in op het knelpunt tussen voortschrijdende specialisatie en schaalvergroting enerzijds en eisen/wensen vanuit de maatschappij anderzijds. De raad verwacht het advies e ...

Advies Logistieke kracht van Nederland

5 september 2012 - Verwacht: advies over logisitieke kracht van Nederland. Goede logistiek is een fundamentele randvoorwaarde voor andere (top)sectoren. Als de logistiek niet voldoet, functioneert Nederland niet. Echter, logistiek is geen doel op zich, maar is faciliterend ...

Conferentie 'Keep moving, towards sustainable mobility'

18 Juli 2012 - Ter gelegenheid van de conferentie ‘ Keep moving, towards sustainable mobility ’ geeft Rli een boek uit. Internationaal bekende wetenschappers en auteurs leveren een bijdrage over uiteenlopende onderwerpen binnen duurzame mobiliteit. Het boek wordt uitgeg ...

Benoeming raadsleden Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

13 Juli 2012 - De ministerraad heeft op 13 juli 2012 de samenstelling van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) bekend gemaakt.  mr. H. M. (Henry) Meijdam (voorzitter) De heer Meijdam wordt de eerste voorzitter van de Rli. Henry Meijdam is al jarenlang ac ...

Reactie kabinet op het advies ‘Een zee van mogelijkheden’

21 juni 2012 - Kabinetsreactie op het advies ‘Een zee van mogelijkheden, het versterken van de maatschappelijke betekenis van de Noordzee’. De staatssecretaris van IenM heeft mede namens de bewindslieden van het ministerie van EL&I gereageerd op het advies. In de re ...

Programma conferentie Keep moving, towards sustainable mobility

11 juni 2012 - Op 11 oktober 2012 vindt de conferentie ‘Keep moving, towards sustainable mobility ’ plaats in Rotterdam aan boord van ss Rotterdam, het voormalige schip van de Holland-Amerika Lijn. Samen met het Europese netwerk van adviesraden voor duurzame ontwikkelin ...

De mens centraal? Verslag aanbieding publicatie aan Louise Fresco

11 juni 2012 - Het verslag van het signalement ‘ De mens centraal? Ethische dilemma’s bij gezondheidsbeleid met goede zorg voor dier en natuur’ van RVZ, RDA en Rli staat nu op de website. Prof. dr. Louise Fresco nam de essyabundel in april jl. in ontvangst. De vraag “Mo ...

Reactie minister IenM op briefadvies ‘Omgevingswet: kans voor kwaliteit’

11 juni 2012 - De minister van IenM geeft in haar reactie op het advies ‘Omgevingswet: kans voor kwaliteit’ aan hoe het advies is benut bij de kabinetsnotitie Stelselwijziging Omgevingsrecht en hoe het advies handvatten biedt voor verdere uitwerking en implementatie van ...

Nieuw logo Rli

11 juni 2012 - De Raad voor het Landelijk Gebied, de VROM-raad, de Raad voor Verkeer en Waterstaat en de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen zijn in januari 2012 samengevoegd tot de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). De afzonderlijke raden zijn bij de instell ...

Uitnodiging presentatie publicatie 'De mens centraal'

21 maart 2012 - Op 5 april 2012 presenteren de RVZ, RDA en Rli het signalement ‘ De mens centraal? Ethische dilemma’s bij gezondheidsbeleid met goede zorg voor dier en natuur’.  Het signalement (essaybundel) wordt aangeboden aan prof. dr. Louise Fresco, van 13.30-16.30 u ...

Pagina's