12 juni 2024 brengt de Rli advies uit over ruimtelijke ordening in een veranderend klimaat

Op 12 juni 2024 brengt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) zijn advies ‘Ruimtelijke ordening in een veranderend klimaat’ uit. Het advies wordt aangeboden aan de demissionaire ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In het advies doet de raad aanbevelingen over hoe de overheid kan sturen op een ruimtelijke ordening die past bij een veranderend klimaat.

Dorpje aan zee- met zon aan de horizon

Over het advies

De komende decennia zijn ingrijpende maatregelen nodig om Nederland waterveilig te houden, voor wateroverlast te behoeden en de beschikbaarheid van voldoende zoetwater te waarborgen. Deze maatregelen om Nederland klimaatbestendig te maken hebben grote ruimtelijke gevolgen. Er is extra ruimte nodig voor dijkversterking, rivierverruiming en waterberging. Maar ook de manier waarop we de ruimte gebruiken voor bijvoorbeeld wonen, werken, landbouw, energie en natuur, zal moeten veranderen. Als we nu woningen bouwen op de verkeerde plekken (bijvoorbeeld omdat die in de toekomst nodig zijn voor dijkversterking of waterberging), lopen de toekomstige kosten voor het waterbeheer te hoog op. Ook het voortzetten van de huidige landbouw in delen van laag-Nederland, waar verzilting een steeds groter probleem wordt, is alleen tegen hoge kosten mogelijk. De toenemende droogte zal daarnaast onontkoombaar gevolgen hebben voor de landbouw, de natuur en bedrijvigheid in delen van hoog-Nederland. 

Het kabinet heeft de ambitie om bij al deze ruimtelijke ontwikkelingen water en bodem ‘sturend’ te laten zijn. Dat wil zeggen: de randvoorwaarden die het water- en bodemsysteem stellen moeten voorop staan bij hoe we de ruimte in ons land gebruiken en ontwikkelen. In de praktijk lukt dat tot nu toe echter maar mondjesmaat. Welke belemmeringen spelen hierbij een rol? Hoe kan de overheid die wegnemen? Wat is er voor nodig om de overheid effectief te laten sturen op een klimaatbestendige ruimtelijke ordening van ons land? Deze vragen worden in het advies beantwoord.  

Vanaf 12 juni 2024, 00.01 uur kunt u het persbericht en advies downloaden via www.rli.nl 

Lees meer over het advies ‘Ruimtelijke ordening in een veranderend klimaat’

Voor meer informatie over het advies of uw reactie kunt u contact opnemen met de projectleider Luc Boot, luc.boot@rli.nl , 06 1057 7495.