Werkprogramma 2021-2022 is vastgesteld

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) heeft het Rli-werkprogramma vastgesteld en op 4 december 2020 mede namens de bewindslieden van BZK, EZK en LNV aangeboden aan de Tweede Kamer. Het werkprogramma geeft een overzicht van de adviesthema's voor de periode 2021-2022.

illustratie van radertjes die in elkaar grijpen

De raad heeft de ambitie om in de komende jaren bij te dragen aan het versnellen van de noodzakelijke transities in het brede veld van de fysieke leefomgeving. Vanwege de sterke onderlinge verbondenheid van de uitdagingen in de fysieke leefomgeving zullen de meeste adviezen van de raad zich uitstrekken over de grenzen van de vier departementen in het fysieke domein.

Twee adviestrajecten die de raad in uitvoering heeft lopen door in 2021:
- Digitalisering en de transitie naar een duurzame samenleving (werkprogramma 2018-2019)
- Integraal afwegen bij bereikbaarheidsopgaven (op verzoek van de Tweede Kamer)

De vijf nieuwe thema's die de raad oppakt zijn:
- Herijking natuurbeleid
- Plaats en toekomst van het woningcorporatiestelsel
- Sturen op schaarse ruimte
- Toekomstperspectief landbouw
- Kerncentrales

Lees het Werkprogramma 2021-2022 met een korte omschrijving van de onderwerpen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met algemeen secretaris Ron Hillebrand, ron.hillebrand@rli.nl