Voordracht benoeming nieuwe leden Rli

De ministerraad heeft op voorstel van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat ingestemd met de voordracht voor benoeming van de raadsleden van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). Voor de derde zittingsperiode van de Rli (2020-2024) worden zes nieuwe leden benoemd en vier leden herbenoemd.

De zes nieuwe raadsleden zijn: Pallas Agterberg, Jeanet van Antwerpen, Jantine Kriens, Emmy Meijers, Karin Sluis en Erik Verhoef

De vier leden die zijn herbenoemd zijn: Jan Jaap de Graeff (voorzitter), Niels Koeman, Krijn Poppe en André van der Zande.
De benoemingen gaan in op 1 augustus 2020.

Pallas Agterberg is directeur strategie van Alliander, het bedrijf dat de distributie van energie verzorgt in delen van Nederland. Zij vervult toezichthoudende functies bij Stichting OnePlanet Research en MVO Nederland.

Jeanet van Antwerpen is algemeen directeur van de Schiphol Area Development Company, het bedrijf dat werklocaties ontwikkelt rondom Amsterdam en Schiphol. Zij is tevens lid van de raad van commissarissen van AT Osborne en Woningcorporatie Dunavie.

Jantine Kriens was algemeen directeur van de Vereniging Nederlandse Gemeenten en wethouder in Rotterdam. Zij is lid van de raad van commissarissen van de Bank Nederlandse gemeenten.

Emmy Meijers is algemeen directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Zij was eerder programmadirecteur voor het Deltaprogramma en directeur Water en Scheepvaart bij Rijkswaterstaat.

Karin Sluis is algemeen directeur van advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos. Zij is lid van het Topteam van de Topsector Water en van de raad van toezicht van Saxion Hogescholen.

Erik Verhoef is voltijds hoogleraar ruimtelijke economie aan de Vrije Universiteit. Hij is tevens lid van de Raad van advies Verkeers- en vervoersmodellen van Rijkswaterstaat, Fellow van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid en lid van de raad van toezicht van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid.

Jan Jaap de Graeff is sinds 2012 lid van de Rli en sinds 1 januari 2016 voorzitter. Hij was dijkgraaf van het Hoogheemraadschap Schieland en algemeen directeur van de Vereniging Natuurmonumenten. Hij vervult nevenfuncties bij Lysias Advies, de Stichting Twickel en de Unie van Bosgroepen.

Niels Koeman is sinds 2012 lid van de Rli. Hij was staatsraad bij Raad van State, advocaat in Amsterdam gespecialiseerd in het milieurecht en het ruimtelijke ordeningsrecht, en deeltijdhoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Koeman is NAI-arbiter en bestuurslid van de Grotius Academie.

Krijn Poppe is sinds 2016 lid van de Rli. Hij is research manager en senior economist bij Wageningen Economic Research (WUR). In de periode 2009-2011 was hij Chief Science Officer van het toenmalige ministerie van LNV. Hij vervult een aantal bestuurs- en adviesfuncties.

André van der Zande is sinds 2017 lid van de Rli. Hij was directeur-generaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en secretaris-generaal van het ministerie van LNV. Hij is voorzitter van de Technische Commissie Bodem en Wetlands International en president van de International Association of Public Health Institutes.

Lees het persbericht van 26 juni 2020 van de Rijksoverheid