Kabinetsreactie advies: ‘De bodem bereikt?!’

Op 30 oktober 2020 stuurde minister Schouten van LNV, mede namens de minister van BZK, de kabinetsreactie op het Rli-advies ‘De bodem bereikt?!' dat gaat over de kwaliteit van Nederlandse rurale bodems, naar de Tweede Kamer.

Kaft met datum en titel De bodem bereikt en foto van akker met waterplassen

Het kabinet geeft aan dat de boodschap om te zorgen voor een stevigere aanpak in het bodembeleid om de vitaliteit van de Nederlandse bodems te waarborgen op een goed moment komt. De richtinggevende handreikingen om duurzamer met onze bodems om te gaan worden door het kabinet ter harte genomen. Bodemkwaliteit is in ieders belang. De minister geeft aan dat de komende periode zal worden gebruikt om de reeds ingeslagen weg ter verbetering van de bodemkwaliteit voort te zetten en te versterken.

De reactie gaat in op de zes aanbevelingen uit het advies. De aanbevelingen ‘sturen op meerdere functies en functies volgen bodem’ sluiten aan bij de nationale belangen en afwegingsprincipes die in de NOVI worden benoemd. De minister onderstreept dat een goede kwaliteit van lucht, bodem, water en voldoende natuur noodzakelijk is om een gezonde en veilige fysieke leefomgeving te kunnen bereiken en behouden. Een draagkrachtige bodem en goed functionerend bodemwatersysteem is zowel in het stedelijk als in het landelijk gebied van belang. Met onder andere het aangekondigde Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG), dat onder de NOVI zal worden gestart, wordt beoogd om richting te geven aan de ontwikkeling van het landelijk gebied.
De aanbeveling om wettelijke belemmeringen weg te nemen die vitale bodems in de weg staan, wordt overgenomen door het kabinet. Deels betreft het regels die ook al in het kader van de omschakeling naar kringlooplandbouw worden heroverwogen en aangepakt.

Lees de volledige reactie van het kabinet op het advies

Lees meer over het advies De Bodem bereikt?!

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Nicole van Buren, projectleider, nicole.van.buren@rli.nl