De Rli is gestart met advies Sturen op ruimte

Nederland staat voor omvangrijke ruimtelijke opgaven, zoals de woningbouwopgave, de energietransitie en de omslag naar kringlooplandbouw. Bieden de nieuwe nationale kaders van Omgevingswet en Nationale Omgevingsvisie genoeg houvast om die opgaven aan te pakken? Hoe kunnen overheden de vereiste ruimtelijke keuzes maken en op welke bestuurslaag, om zo tot resultaat te komen? Deze vragen staan centraal in het advies Sturen op ruimte dat de Rli is gestart.

luchtfoto van Maassluis, kerkeiland

In het advies richt de raad zich specifiek op de samenwerking tussen en binnen overheden, en samenwerking van overheden met private en maatschappelijke partners. Andere belangrijke onderwerpen bij dit advies zijn de betrokkenheid van bewoners bij sturen op ruimte en de uitvoeringskant: hoe kunnen beleid en uitvoering beter met elkaar verbonden worden?

De Rli verwacht het advies eind 2021 uit te brengen.

Lees meer over het advies ‘Sturen op ruimte’

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Lianne van Duinen, projectleider: lianne.vanduinen@rli.nl of 06 15369330.